Regulamin Aplikacji umawiania wizyt w Salonach innogy

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, poz. 1219 z późn. zm.).

 2. Korzystanie z Aplikacji jest uzależnione od akceptacji przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.

 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 4. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.innogy.pl/regulamin-wizyt w formie umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

 5. Każdy Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Aplikacji treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.

§ 2 Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 1. Administrator – spółka innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS 0000011733, kapitał zakładowy 75 066 000,00 zł, wpłacony w całości, NIP 525-000-07-94.

 2. Aplikacja – dostępna w serwisie internetowym innogy.pl aplikacja działająca pod adresem www.innogy.pl/regulamin-wizyt, umożliwiająca Użytkownikowi zarezerwowanie spotkania z przedstawicielem Administratora w wybranym przez tego Użytkownika Salonie innogy

 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Aplikacji

 4. Salon innogy – punkt obsługi innogy Polska S.A. zlokalizowany na terenie Warszawy. Adresy punktów dostępne są na stronie: http://www.innogy.pl/pl/dla-domu/kontakt#siedziba-innogy

§ 3 Sposób korzystania z usługi umawiania wizyt poprzez Aplikację

 1. Administrator będzie udostępniał nieodpłatnie usługę umawiania wizyt w Salonach innogy za pośrednictwem Aplikacji według zasad określonych poniżej.

 2. W celu skorzystania z usługi należy za pośrednictwem Aplikacji wypełnić wszystkie wymagane pola formularza (w tym numer telefonu oraz adres e-mail), wskazać Salon innogy, w którym umówiona ma być wizyta oraz preferowaną datę wizyty, a następnie nacisnąć przycisk „Umów wizytę”.

 3. Po umówieniu wizyty Użytkownik otrzyma potwierdzenie rezerwacji wizyty za pośrednictwem sms oraz e-mail, z wykorzystaniem danych podanych podczas rejestracji wizyty.

 4. W dniu zaplanowanej wizyty Użytkownik zobowiązany jest do przybycia do wybranego za pośrednictwem Aplikacji Salonu innogy na 15 minut przed umówioną godziną spotkania. Odebranie biletu z biletomatu jest warunkiem realizacji wizyty.

 5. Przybycie do Salonu innogy potwierdza się poprzez wydrukowanie biletu z biletomatu, używając do tego celu numeru telefonu podanego podczas rejestracji wizyty za pośrednictwem Aplikacji.

 6. Po wyświetleniu się na głównym ekranie w Salonie innogy numeru wskazanego na pobranym bilecie wskazany zostanie Użytkownikowi numer stanowiska obsługowego, w którym zrealizowana zostanie wizyta umówiona za pośrednictwem Aplikacji.

 7. W przypadku niepobrania biletu do 15 min po wyznaczonej godzinie wizyty, spotkanie z przedstawicielem Administratora zostanie anulowane.

 8. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty istnieje możliwość jej anulowania poprzez naciśnięcie linku, który Użytkownik otrzymał na wskazany adres e-mail przy potwierdzeniu umówienia wizyty poprzez Aplikację.

 9. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez opuszczenie Serwisu.

 10. Administrator zastrzega możliwość zmiany w każdej chwili zakresu usługi udostępnionej w Serwisie, w szczególności poprzez dodanie nowego rodzaju funkcjonalności.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Aplikacji Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

 • system operacyjny: Windows XP, 7, 8 oraz Mac OS X i OS X
 • przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8 (lub nowszy), Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3
 • włączona obsługa JavaScript i Cookies;
 • do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.
 • Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi rezerwacji wizyty poprzez Aplikację można kierować poprzez:

  1. formularz kontaktowy na stronie www.innogy.pl dostępny w zakładce Kontakt
  2. telefonicznie pod numerem: Klienci indywidualni - 22 821 46 46, małe i średnie przedsiębiorstwa - 22 821 46 40, (7 dni w tygodniu w godzinach 8:00 – 22:00, koszt połączenia wg stawek operatora);
  3. poprzez indywidualne konto Użytkownika na moje innogy: moje.innogy.pl
  4. osobiście w Salonie innogy.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.

 3. Jeżeli Administrator nie udzielił odpowiedzi na reklamację złożoną przez Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego w terminie, o którym mowa w ust. 2, uważa się, że uznał reklamację.

 4. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego na papierze lub innym trwałym nośniku.

§ 6 Dane osobowe

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług umawiania wizyt za pośrednictwem Aplikacji może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkownika. W takim przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla skorzystania z usługi dostępnej w Aplikacji.

§ 7 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Aplikacji, w tym do wprowadzania zmian w zakresie dostępnych Salonów innogy oraz do okresowego lub całkowitego wycofania Aplikacji z użytku.

 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników z chwilą ich opublikowania w Aplikacji.

 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem pozostające w związku ze świadczeniem usługi umawiania wizyt za pośrednictwem Aplikacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, jednakże w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku ze świadczeniem usługi umawiania wizyt za pośrednictwem Aplikacji, Administrator i Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego mogą rozstrzygać w drodze polubownej, w tym za odrębną zgodą Stron, przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (strona internetowa: http://www.spsk.wiih.org.pl/

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.