Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas bardzo ważne. Z tego powodu innogy Polska wdrożyło Politykę ochrony danych osobowych wraz z wymaganymi procedurami, a także dostosowało sposób przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO i krajowych przepisów prawa.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych to unijny akt prawny, który definiuje zasady przetwarzania, w tym wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Przepisy RODO wprowadzają szereg obowiązków spoczywających na administratorach danych osobowych oraz określają prawa, z których mogą korzystać osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane. RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Poza RODO w zakresie ochrony danych osobowych aktualnie obowiązuje nowa polska ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Regulacja ta między innymi ustanowiła organ nadzorczy w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane. Nowym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Administratorem danych osobowych jest innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-347), przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000011733, NIP 5250000794, z kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 165.066.000 zł. Dane kontaktowe administratora wskazane są w zakładce Kontakt .

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych – Pana Andrzeja Czarnowskiego, z którym można się skontaktować:

 • pod adresem e-mail: iod@innogy.com
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: innogy Polska S.A. ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy przestrzegając wszystkich zasad określonych w RODO, to jest zgodnie z zasadami przejrzystości i rzetelności, dbając o poprawność danych, minimalizując ich zakres, przechowując je tylko, gdy jest to niezbędne i zgodnie z okresami przewidzianymi w przepisach prawa oraz dbając o bezpieczeństwo danych. Zgodnie z zasadą legalności dane osobowe przetwarzamy wyłącznie posiadając ważną podstawę prawną np. umowę z klientem, dobrowolną zgodę klienta, prawnie uzasadniony interes innogy Polska S.A. lub na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe naszych klientów przetwarzamy wyłącznie w celach wskazanych w obowiązku informacyjnym. W zależności od łączącej nas z klientem relacji tymi celami mogą, w szczególności, być:

 • zawarcie i wykonanie umowy z klientem – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • marketing bezpośredni produktów lub usług, w tym prowadzenie analiz obejmujących profilowanie, zmierzających do przedstawienia oferty, propozycji produktu czy usługi – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z produktów lub usług – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług;
 • badanie preferencji odnośnie zapotrzebowania na produkty lub usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu produktów i usług, którymi klient może być zainteresowany;
 • ustalenie, dochodzenia lub obrona przed roszczeniami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • inne cele określone w treści dobrowolnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Szczegółowe i pełne informacje na temat celów oraz podstaw prawnych przetwarzania zawierają obowiązki informacyjne przekazywane klientom podczas zawierania umowy lub udzielania odpowiedzi na zapytanie.

innogy Polska zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań, takich jak np. usługi drukarskie, archiwizacyjne, informatyczne, płatnicze czy obsługi telefonicznej Call Center, starannie wyselekcjonowanym usługodawcom. W takich przypadkach innogy Polska przed rozpoczęciem współpracy zawsze zawiera umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych szczegółowo regulującą zasady przetwarzania danych, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo danych swoich klientów. Twoje dane osobowe mogą być przez nas przekazane także upoważnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a są to zwłaszcza urzędy skarbowe, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

innogy Polska zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”), w szczególności dostawcom usług IT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili nasz klient ma możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Osoby fizyczne, objęte ochroną RODO, będące naszymi klientami, mogą korzystać z następujących praw związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych:

 • dostępu do treści ich danych osobowych (otrzymania tzw. kopii danych), ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania dostarczonych nam danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania tych danych innemu administratorowi;
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
 • do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji, badania preferencji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z nami lub z inspektorem ochrony danych.

Szczegółowe i pełne informacje na temat praw klientów zawierają obowiązki informacyjne przekazywane klientom podczas zawierania umowy lub udzielania odpowiedzi na zapytanie.

Zasady korzystania przez użytkowników z naszej strony internetowej określa Polityka prywatności.

Jeżeli odwiedzasz nas w portalach społecznościowych: Facebook lub LinkedIn to zasady przetwarzania danych osobowych określają umieszczone tam Polityki prywatności oraz polityki tych portali.

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Czarnowski
e-mail: iod@innogy.com
00-347 Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

Korespondencję prosimy wysyłać z dopiskiem "Inspektor Ochrony Danych”