Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o innogy Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

Ekologicznie i oszczędnie

Struktura paliw oraz informacja o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Informacje o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2019 roku przez innogy Polska S.A. oraz o wpływie wytworzenia tej energii elektrycznej na środowisko zgodnie z §37 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007 r.

Średnie zużycie energii elektrycznej w poszczególnych grupach przyłączeniowych odbiorców

Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [MWh]

roczne miesięczne dobowe
II A 112 181,05 9 348,42 307,35
III B1, B2 1660,21 138,35 4,55
IV C2 178,37 14,86 0,49
Grupa przyłączeniowa Odpowiadająca grupa taryfowa Średnie zużycie energii elektrycznej [kWh]

roczne miesięczne dobowe
V C1, G 2 505,14 208,76 6,86
Grupa przyłączeniowa II
Odpowiadająca grupa taryfowa A
roczne 112 181,05
miesięczne 9 348,42
dobowe 307,35
Grupa przyłączeniowa III
Odpowiadająca grupa taryfowa B1,B2
roczne 1 660,21
miesięczne 138,35
dobowe 4,55
Grupa przyłączeniowa IV
Odpowiadająca grupa taryfowa C2
roczne 178,37
miesięczne 14.86
dobowe 0,49
Grupa przyłączeniowa V
Odpowiadająca grupa taryfowa C1, G
roczne 2 505,14
miesięczne 208,76
dobowe 6,86

Środki poprawy efektywności energetycznej:

  1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej; 
  2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 
  3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 
  4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615); 
  5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art.