#zostanwdomu

W związku z aktualną sytuacją związaną z koronawirusem zachęcamy do skorzystania z serwisu Moje innogy lub z formularza kontaktowego.

Umowy, faktury, opłaty, stawki

Sprzedawca to przedsiębiorstwo energetyczne innogy Polska, z siedzibą w Warszawie, zajmujące się obrotem i sprzedażą energii elektrycznej.

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) to przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, do którego sieci Klient jest przyłączony i z którym innogy Polska ma zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji, w danym czasie i obszarze. Operator Sieci Dystrybucyjnej posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej, odpowiada za ruch sieciowy w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym, jak również za jego, bieżące i długookresowe zabezpieczenie oraz funkcjonowanie (eksploatację, konserwację, remonty). Operator Systemu Dystrybucyjnego realizuje również niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, której zakres, w danym obszarze, określa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Sprzedawca rezerwowy to przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję na obrót energią elektryczną, Generalną Umowę o świadczenie usług dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, sprzedające energię elektryczną lub zapewniające świadczenie usług dystrybucji tej energii na rzecz Klienta, w przypadku zaprzestania dostarczania energii elektrycznej przez innogy Polska.

Grupa Taryfowa to kategoria oferty, która określa zestaw cen, stawek i opłat oraz warunków ich stosowania. Klienci należą do odpowiednich grup taryfowych, w zależności od celu zużywanej energii, ich osobowości prawnej, wielkości zużycia i wysokości pobieranej mocy. Grupy Taryfowe w innogy Polska: A, B, C, G i R.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD) to wprowadzona w życie zgodnie z przepisami ustawy „Prawo energetyczne”, określa procedury i sposób wykonywania czynności związanych z ruchem sieciowym, eksploatacją sieci i działalnością dystrybucyjną. Treść IRiESD, każdego Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jest dostępna w jego siedzibie lub jest w inny sposób udostępniona do publicznego wglądu.

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jesteś Konsumentem, kiedy dokonujesz zakupów, korzystasz z usług, w ramach prywatnej sfery życia.

Klient wrażliwy to odbiorca wrażliwy energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo energetyczne”, tj. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej.

Standardowy profil zużycia to opracowany i udostępniony przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zbiór danych o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, w poszczególnych godzinach doby, przez grupę Klientów

 • Nieposiadających urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych umożliwiających rejestrację tych danych,
 • O zbliżonej charakterystyce poboru energii elektrycznej,
 • Zlokalizowanych na obszarze działania danego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Układ pomiarowo-rozliczeniowy tworzą liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe. Składają się na niego w szczególności liczniki energii czynnej, energii biernej oraz przekładniki prądowe i napięciowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów energii elektrycznej i rozliczeń za tę energię.

Moc umowna to moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, jako wartość maksymalna ze średniej wartości mocy w okresie 15 minut, z uwzględnieniem współczynników odzwierciedlających specyfikę układu zasilania odbiorcy.

Umowa zawarta na odległość to umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie. Umowa zawarta na odległość to na przykład umowa zawarta z wykorzystaniem np. tradycyjnej korespondencji listownej, wiadomości e-mail, strony internetowej, telefonu.

Umowa zawarta poza lokalem sprzedawcy to umowa z Konsumentem zawarta

 • Przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem sprzedawcy
 • W wyniku przyjęcia oferty złożonej przez Konsumenta poza lokalem Sprzedawcy przy jednoczesnej fizycznej obecności stron
 • W lokalu Sprzedawcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z Konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem Sprzedawcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron

Trwały nośnik to trwały materiał lub narzędzie, umożliwiające Konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób zapewniający dostęp do informacji w przyszłości, przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i pozwalający na odtwarzanie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w tym w szczególności wiadomość e-mail, wiadomość sms lub plik systemowy, który można zapisać na elektronicznym nośniku danych.

Taryfa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, przygotowany przez OSD, wprowadzany w życie zgodnie z przepisami ustawy „Prawo energetyczne”. Taryfa OSD jest udostępniona przez tego operatora, w określony przez niego sposób.

Taryfa Sprzedawcy innogy Polska to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, przygotowany przez Sprzedawcę, czyli innogy Polska, wprowadzany w życie zgodnie z zasadami oznaczonymi w OWU oraz w Taryfie Sprzedawcy. Taryfa Sprzedawcy jest jawna i dostępna na stronie internetowej www.innogy.pl

Umowa dystrybucji to umowa zawarta między Tobą a innogy Stoen Operator, która określa szczegółowe zasady świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej przez innogy Stoen Operator, umożliwiająca Ci korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez e-bok w domenie innogy Stoen Operator z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Umowa kompleksowa to umowa zawarta między Tobą a innogy Polska regulująca sprzedaż energii elektrycznej przez innogy Polska i świadczenia usług dystrybucji energii przez innogy Stoen Operator. Umowa umożliwia Ci korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez serwis Moje innogy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Umowa sprzedaży to umowa zawarta między Tobą a innogy Polska, na podstawie, której dostarczana jest do Twoich obiektów energia elektryczna przez innogy Polska oraz umożliwiająca Ci korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez serwis Moje innogy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Protokół zdawczo-odbiorczy to dokument niezbędny do dopełnienia procesu przekazania licznika energii elektrycznej nowemu właścicielowi. Jego głównym celem jest określenie stanu licznika w momencie zakończenia poboru energii przez poprzedniego właściciela po to, aby możliwe było wystawienie rozliczenia końcowego.

W protokole zdawczo-odbiorczym są również zawarte dane nowego odbiorcy oraz informacje na temat wybranych przez niego parametrów nowej umowy. Złożenie protokołu u sprzedawcy jest jednoznaczne z zamiarem zawarcia umowy na prąd.

Wzory dokumentów:

Faktura rozliczeniowa to dokument, który składa się z dwóch części i informuje Cię o tym

 • Ile energii elektrycznej rzeczywiście zużyłeś w ostatnim cyklu rozliczeniowym i jaka była jej wartość
 • Jaki jest stosunek rzeczywistego zużycia energii w danym cyklu rozliczeniowym do wystawionych wcześniej na ten okres prognoz zużycia

Wynikiem tej faktury jest saldo rozliczenia, czyli nadpłata lub niedopłata, które zaliczamy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy.


Prognoza zużycia to dokument, który zawiera szacunek ilości i wartości energii elektrycznej, jaka będzie zużyta w ciągu kolejnego cyklu rozliczeniowego.

Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe, polega na zestawieniu wskazań ostatniego i bieżącego odczytu licznika oraz historycznych danych o zużyciu (odpowiedni okres kalendarzowy poprzedniego roku). Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np. jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach). Na podstawie tych danych wyliczane jest średnie dzienne zużycie energii elektrycznej. Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia.

Cykl rozliczeniowy to powtarzalny okres czasu, zgodnie z którym następuje rozliczenie należności wynikających z korzystania z dostarczanej usługi w ramach umowy dystrybucyjnej lub umowy kompleksowej lub umowy sprzedażowej. Cykle są zwykle 1.-miesięczne, 6.-miesięczne i 12.-mięsięczne.

Opłata handlowa to opłata stała, jaką pobiera Sprzedawca energii za obsługę sprzedaży. Jest niezależna od opłaty abonamentowej - składnika Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Opłata handlowa jest składnikiem Taryfy Sprzedawcy. Stawka opłaty handlowej służy pokryciu kosztów stałych, dotyczących obsługi, sprzedaży i rozliczenia energii elektrycznej przez Sprzedawcę. Opłata handlowa jest zależna od długości cyklu rozliczeniowego. Im okres rozliczeniowy jest dłuższy tym stawka opłaty handlowej jest niższa.

Podatek akcyzowy jest podatkiem pośrednim nakładanym na niektóre wyroby konsumpcyjne. Wśród towarów objętych od 2004 r. podatkiem akcyzowym znajduje się także energia elektryczna. Od 1 marca 2009 r. podmiot, który oblicza i odprowadza do Skarbu Państwa podatek akcyzowy od energii elektrycznej to Sprzedawca energii, czyli innogy Polska. Wartość podatku akcyzowego jest uwzględniona w cenie energii elektrycznej. Na Twoje życzenie możemy wyszczególnić wysokość akcyzy na Twoim rachunku za energię elektryczną.

Stawka jakościowa jest składnikiem Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jest to stawka za korzystanie przez lokalnego Dystrybutora energii elektrycznej z dostępu do krajowej sieci przesyłowej. Sieć przesyłowa jest niezbędna do przesyłania energii wytworzonej w źródłach (tj. w elektrowniach, elektrociepłowniach, siłowniach wiatrowych itp.) do dużych skupisk odbioru energii zwanych miejscami poboru energii. Są to głównie napowietrzne linie wysokiego napięcia na wysokich kratownicowych słupach. Stawka jakościowa służy pokryciu kosztów transportu energii z elektrowni do Warszawy oraz utrzymaniu właściwego poziomu niezawodności i pewności tego przesyłu. Wysokość tej opłaty określana jest proporcjonalnie do zużycia energii przez Klienta.

Składnik stały stawki sieciowej jest składnikiem Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i służy pokryciu kosztów stałych związanych z eksploatacją i utrzymaniem sieci dystrybucyjnej np. w Warszawie, a szczególnie zapewnienie właściwego poziomu niezawodności i odpowiedniej mocy równej aktualnym potrzebom wszystkich odbiorników energii włączonych do sieci dystrybucyjnej. Stała stawka sieciowa odpowiada za utrzymanie sprawności i gotowości sieci dystrybucyjnej do pracy, niezależnie od ilości przepływającej energii.

Składnik zmienny stawki sieciowej jest składnikiem Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego i służy pokryciu kosztów zmiennych związanych z eksploatacją i utrzymaniem sieci dystrybucyjnej np. w Warszawie, a szczególnie zapewnienie właściwego poziomu niezawodności i dostarczenia energii dla wszystkich odbiorników energii włączonych do sieci dystrybucyjnej. Zmienna stawka sieciowa odpowiada za utrzymanie sprawności sieci dystrybucyjnej w związku z ilością przepływającej przez nią energii.

Stawka opłaty przejściowej jest składnikiem Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jest to opłata związana z finansowaniem rozwoju i modernizacji elektrowni. Dla gospodarstw domowych opłata przejściowa zależy od przedziału ilości zużytej energii w ostatnich 12. miesiącach.

Stawka opłaty abonamentowej jest składnikiem Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jest to opłata, którą kalkuluje się na podstawie kosztów ponoszonych w związku z odczytywaniem wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich kontrolą, handlową obsługą odbiorców, związanych z wystawianiem faktur i ich dostarczaniem. Stawki opłaty abonamentowej są zróżnicowane ze względu na długość okresu rozliczeniowego.

Definicja opłaty OZE (informacja do przekazania wraz z fakturami w roku 2016).

Opłata OZE, czyli opłata pobierana na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców końcowych mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) zwaną również „Ustawą OZE”.

Opłata OZE będzie obowiązywać od dnia 1 lipca 2016 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie opłaty OZE od odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator jest innogy Stoen Operator, będący jednocześnie „Płatnikiem opłaty OZE” lub sprzedawcy kompleksowi. Całość pobranej opłaty OZE jest przekazywana do OREO (Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A.), który przeznacza ją na pokrycie ujemnego salda (o którym mowa w art. 93 ust 1 pkt 4, oraz ust.2 pkt.3) oraz kosztów działalności OREO.

Obowiązująca stawka opłaty OZE w roku 2016 została określona w wysokości 2,51 zł/MWh (0,00251zł/kWh).

Opłata OZE jest obowiązkowa i muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi na podstawie otrzymanych faktur od sprzedawcy energii elektrycznej lub OSD, z którymi posiadają zawartą umowę kompleksową lub umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Sprawdź jaka jest aktualna wysokość opłaty OZE

Opłata mocowa, czyli opłata za utrzymanie bezpieczeństwa krajowego systemu energetycznego w Polsce, została wprowadzona jako element rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców końcowych mocą ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz.9).

Opłata mocowa obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobieranie opłaty mocowej od odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator jest w przypadku umów dystrybucyjnych innogy Stoen Operator (będący jednocześnie „Płatnikiem opłaty mocowej”), zaś w zakresie umów kompleksowych są to sprzedawcy kompleksowi. Całość pobranej opłaty mocowej jest przekazywana do zarządcy rozliczeń (spółki Zarządca Rozliczeń S.A.), który przeznacza ją na funkcjonowanie mechanizmu wsparcia i wynagradzania wytwórców energii za utrzymanie dyspozycyjności związanej z dostarczaniem mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego. Środki będą wykorzystywane m.in. na modernizację i utrzymanie jednostek wytwórczych oraz budowę nowych elektrowni.

Wysokość opłaty mocowej jest różna dla poszczególnych grup odbiorców.

Odbiorcom pobierającym energię elektryczną w gospodarstwach domowych opłata mocowa naliczana jest za każdy miesiąc. Wysokość naliczonej opłaty mocowej jest uzależniona od wysokości ostatniego rocznego poboru energii elektrycznej. Na podstawie tej wielkości, odbiorcy są przydzielani do odpowiednich stawek opłaty mocowej określonych przez Prezesa URE na 2021 rok.

Dla pozostałych odbiorców opłata mocowa jest naliczana na podstawie wskazań licznika, jako iloczyn pobranej energii elektrycznej w godzinach szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie (tj. od godziny 7:00 do godziny 22:00 w dniach roboczych) oraz stawki określonej przez Prezesa URE na 2021 rok.

Sprawdź jakie są aktualne stawki opłaty mocowej

Opłata mocowa jest obowiązkowa i muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi na podstawie otrzymanych faktur od sprzedawcy energii elektrycznej lub OSD, z którymi posiadają zawartą odpowiednio umowę kompleksową lub umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Grupy klientów innogy Polska

Dom (klienci indywidualni) - osoby fizyczne lub niektóre osoby prawne użytkujące energię elektryczną wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym. Klienci indywidualni korzystają z sieci niskiego napięcia.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, w których średnie roczne zużycie energii nie przekracza 200 MWh, a średnie miesięczne rachunki za energię wynoszą do 10 000 zł.

Duże przedsiębiorstwa, w których średnie roczne zużycie energii przekracza 200 MWh, a średnie miesięczne rachunki za energię wynoszą powyżej 10 000 zł.

Pojęcia dotyczące procesu przyłączeniowego

Jest to dokument wydawany najczęściej w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Określa on, czy na działce możliwe jest przyłączenie do sieci energetycznej. Składając wniosek, nie musisz przedstawiać aktu własności, umowy najmu, czy dzierżawy, ani mapy planu zabudowy.

Jest to dokument upoważniający firmę zajmującą się przyłączeniem, do występowania w Twoim interesie w sprawach dotyczących procesu przyłączeniowego. Pozwala on na szybszą i łatwiejszą pracę, dotyczy tylko spraw związanych z procesem przyłączania.

Jest to proces, w którym budynek zostaje przyłączony do lokalnej sieci energetycznej. Ustawowo może on trwać do 18 miesięcy.

Jest to określenie zakresu prac projektowo-wykonawczych, niezbędnych do przyłączenia obiektu. Wydaje się je dla osób chcących przyłączyć się do sieci, bądź zwiększyć aktualną moc przyłączeniową. Warunki ważne są 2 lata. Przyłączenie realizowane jest na podstawie umowy, której projekt wraz z warunkami przyłączenia Klient otrzymuje od innogy Stoen Operator.

Wnioskując o podanie warunków przyłączenia, jako Klient indywidualny zobowiązany jesteś przedłożyć u Operatora Systemu Dystrybucyjnego

 • Tytuł prawny do korzystania z obiektu (np. akt własności, umowę najmu lub dzierżawy)
 • Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej potrzebny do zlokalizowania nieruchomości i określenia rodzaju przyłącza (kablowe czy z linii napowietrznej)
 • W przypadku podmiotów gospodarczych należy załączyć również aktualny odpis z rejestru, do którego jesteś wpisany (np. KRS, Ewidencja Działalności Gospodarczej)

Jest to największa moc czynna podawana w kW (kilowatach) pobierana lub oddawana do sieci. Ty deklarujesz moc, w zależności od ilości odbiorników elektrycznych, z których planujesz korzystać. Wartość mocy przyłączeniowej wybierz z tabeli umieszczonej na wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

To instalacja licznika energii oraz założenie przez Główny Urząd Miar plomby legalizacyjnej, która gwarantuje jakość urządzenia.

Jest to tabliczka wykonana z blaszki lub tworzywa umieszczana na odbiornikach elektrycznych informująca o podstawowych parametrach użytkowania.

Bezpieczniki i urządzenia pokrewne

Jest to zabezpieczenie chroniące stare instalacje przed zwarciami i przeciążeniami. Przepalenie się bezpiecznika sygnalizowane jest odpadnięciem kolorowego oczka widocznego przez szybkę w główce korka.

Jest to nowocześniejsza wersja "korka" (bezpiecznika topikowego) spełniająca te same funkcje. Jest on wkręcany w takie samo gniazdo, ale został wyposażony w dwa przyciski - większy, który po wciśnięciu włącza obwód i mniejszy, który po naciśnięciu wyłącza obwód. Optycznie jest to sygnalizowane "wyskoczeniem" przycisku centralnego. W przypadku zwarcia lub przeciążenia występującego w chronionym obwodzie, przycisk centralny "wyskakuje" samoczynnie.

Jest to aparat chroniący instalację przed przeciążeniem i skutkami zwarć. Występuje w wersjach jedno-, dwu-, trzy- i czterobiegunowej. Jego ponowne włączenie nie wymaga wymiany elementów. Zadziałanie wyłącznika powoduje rozłączenie chronionego obwodu.

Jest to urządzenie, dzięki któremu możesz ustalić hierarchię ważności swoich odbiorników elektrycznych i spowodować wyłączenie odbiorników drugorzędnych. Przekaźnik priorytetowy zwany również wyłącznikiem pierwszeństwa sprawdza się w chwili, gdy równoczesna praca wszystkich zainstalowanych odbiorników mogłaby powodować przekroczenie dopuszczalnego obciążenia.

Elektryka dla opornych

Jest to jednostka częstotliwości drgania okresowego, w czasie jednej sekundy. Prąd elektryczny zmienny w polskiej sieci energetycznej ma częstotliwość 50 Hz.

Jest to jednostka natężenia prądu, najczęściej podawana, jako parametr bezpieczników lub wyłączników samoczynnych, rzadziej pojawia się na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych.

Jest to ilość energii elektrycznej, dostarczanej w jednostce czasu. Moc elektryczną mierzymy w watach [W]. 1 W = energia 1 J (dżula) dostarczana w czasie jednej sekundy.

Jest to jednostka napięcia elektrycznego. Napięcie w domowej instalacji elektrycznej w Polsce wynosi 230V.

Jest to bezpiecznik lub kilka bezpieczników dobranych według Twoich potrzeb określonych w umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Zabezpieczenie główne ogranicza maksymalną wartość mocy, jaką można wykorzystać w instalacji domowej. Zabezpieczenie to jest oplombowane i dla Ciebie niedostępne.

Jest to różnica potencjałów pomiędzy przewodem lub punktem w instalacji elektrycznej a innym przewodem, punktem lub „ziemią". Potencjał „ziemi" przyjmuje się za równy zeru. W instalacji, napięcie między przewodem każdej z faz, a ziemią wynosi 230 V, a pomiędzy przewodami różnych faz 400 V (volt).

Jest to prąd płynący w instalacji w wyniku uszkodzenia izolacji przewodów, osprzętu lub urządzeń.

W normalnych warunkach jest pod napięciem i przewodzi prąd roboczy. Oznaczany jest dużą literą L i cyframi od 1 do 3 - L1, L2, L3.

W normalnych warunkach może być pod napięciem. Przewodzi prąd roboczy w obwodach jednofazowych. Zwany również przewodem zerowym, oznaczany jest dużą literą N.

W normalnych warunkach nie jest pod napięciem i nie przewodzi prądu. Oznaczany jest dużymi literami PEN.

Jest to przewód spełniający jednocześnie funkcję przewodu neutralnego i ochronnego. Oznaczany jest dużymi literami PEN.

Jest to element gniazdka wtyczkowego lub innego urządzenia elektrycznego, służący do przyłączenia przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego.

Jest to linia zasilająca przy napięciu 230 V, 50 Hz wykonana, jako trójprzewodowa - L, N, PE.

Jest to linia zasilająca przy napięciu 230/400 V, 50 Hz wykonana, jako pięcioprzewodowa - L1, L2, L3, N, PE.

Jest to odcinek lub element sieci służący do połączenia urządzeń użytkownika z siecią przedsiębiorstwa świadczącego usługi przesyłowe.

Jest to punkt połączenia przyłącza z siecią lub instalacją. Zawiera zabezpieczenia główne oraz często także licznik.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem innogy Polska? E-faktury Liczniki bez tajemnic