Zmiany w umowie

Jeżeli zmieniasz numer telefonu, adres korespondencyjny lub adres e-mail koniecznie nas o tym poinformuj.

Skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta lub wypełnij Oświadczenie o zmianie danych i przekaż je nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Dane teleadresowe Klienta możesz zmienić:

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Telefonicznie - dzwoniąc na infolinię nr 22 821 39 39 Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Jeśli z innogy Polska masz zawartą kompleksową umowę sprzedaży i dystrybucji energii i chcesz zmienić grupę taryfową, przekaż nam wniosek o zmianę grupy taryfowej

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Jeśli masz oddzielną umowę z innogy Polska i lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w sprawie zmiany grupy taryfowej zwróć się bezpośrednio do OSD.

Zmiana grupy taryfowej dokonywana jest na wniosek Klienta. Wybraną grupę taryfową możesz zmieniać, nie częściej niż, co 12 miesięcy (dotyczy to zmiany grupy taryfowej bez zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku).

Jesteś zobowiązany dokonać zmiany grupy taryfowej, kiedy zmieniasz przeznaczenie lokalu lub budynku.

Możesz dokonać zmiany grupy taryfowej, kiedy

 • Chcesz zrezygnować z rozliczenia w cyklu wielostrefowym
 • Chcesz rozliczać się w cyklu wielostrefowym
 • Uzyskasz dokumenty potwierdzające zakończenie inwestycji
 • Zmieniasz przydział mocy
 • Stwierdzisz, że korzystasz z taryfy niezgodnej z zawartą przez Ciebie Umową sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 1

Przekaż nam wniosek o zmianę grupy taryfowej. Skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta lub wypełniony i podpisany wniosek dostarcz nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Krok 2

Po otrzymaniu od Ciebie wniosku, innogy Polska wyznaczy termin wymiany lub odczytu licznika.

Krok 3

Dostarczymy Ci zaktualizowane, kompleksowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub aneksy potwierdzające zmianę taryfy.

Krok 4

Sprawdzasz, czy dane zawarte w kompleksowej umowie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, potwierdzających zmianę taryfy, są prawidłowe i składasz podpis na dwóch egzemplarzach. Po złożeniu podpisu odeślij oba egzemplarze do innogy Polska na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony. Zmiana taryfy następuje od dnia wymiany lub kontroli licznika i zgodnie ze wskazaniami wówczas na nim odnotowanymi.

Raz w roku obowiązywania taryfy możesz zmniejszyć wielkość mocy umownej. Zmniejszenie następuje, nie wcześniej niż po upływie 30. dni, z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Jeżeli chcesz zmniejszyć istniejący przydział mocy (oddzielnie dla każdego przyłącza) skontaktuj się ze swoim indywidualnym Opiekunem Klienta lub wypełnij odpowiedni wniosek i przekaz go nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Jeżeli chcesz zwiększyć moc umowną (oddzielnie dla każdego przyłącza) w granicach dotychczasowej mocy przyłączeniowej skontaktuj się ze swoim indywidualnym Opiekunem Klienta lub wypełnij odpowiedni wniosek i przekaz go nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Zwiększenie mocy umownej powyżej mocy przyłączeniowej dla obiektu wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) odpowiedniego Wniosku o podanie warunków przyłączenia oraz uiszczenia opłaty przewidzianej w obowiązującej Taryfie OSD. Jeżeli chcesz zwiększyć moc umowną powyżej mocy przyłączeniowej skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta.

Jeżeli chcesz zmienić moc umowną możesz zrobić to na zasadach określonych w Taryfie OSD oraz IRiESD. Skontaktuj się ze swoim indywidualnym Opiekunem Klienta lub wypełnij odpowiedni wniosek i przekaz go nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Zmiana mocy umownej następuje nie wcześniej niż od początku miesiąca gazowego następującego po miesiącu gazowym w którym nastąpi potwierdzenie realizacji wniosku. Zmiana wielkości mocy w zakresie nieprzekraczającym mocy przyłączeniowej nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Cykl rozliczeniowy to powtarzalny okres czasu, zgodnie z którym następuje rozliczenie należności wynikających z korzystania z dostarczanej usługi w ramach umowy kompleksowej lub umowy sprzedażowej. Cykle są zwykle 1.-miesięczne, 2-miesięczne, 6.-miesięczne i 12.-mięsięczne. Jeżeli chcesz zmienić dotychczasowy cykl rozliczeniowy skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta lub wypełnij Wniosek o zmianę cyklu rozliczeniowego i przekaż go nam

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Jeżeli chcesz zmienić miejsce zainstalowania licznika energii elektrycznej poinformuj nas o tym zanim rozpoczniesz prace.

Skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta, lub przekaż nam informację

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Licznik energii elektrycznej może zostać przeniesiony w miejsce przygotowane przez właściciela lub zarządcę budynku po uprzednim uzgodnieniu zakresu technicznego zmiany oraz terminu realizacji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, który jest jego właścicielem.

Aby przenieść licznik do nowego obiektu należy wystąpić o nowe Warunki Przyłączenia, ponieważ wiąże się to z przebudową przyłącza lub wybudowaniem nowego.

Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru energii lub gazu. Jeżeli chcesz dodać lub odjąć punkty poboru energii lub gazu skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta, lub przekaż nam informację

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

W terminie 7 dni od otrzymania wniosku poinformujemy Cię o jego realizacji.

Odjęcie punktów poboru energii lub gazu jest możliwe tylko w przypadku likwidacji punktu lub utraty tytułu prawnego.

Istnieje możliwość dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy na inny podmiot za zgodą innogy Polska S.A., wyrażoną w formie pisemnej, przy czym zgoda ta może zostać uzależniona od spełniania przez Cesjonariusza warunków określonych przez innogy Polska S.A. Jeżeli chcesz dokonać cesji swojej Umowy na inny podmiot skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta, lub przekaż nam informację

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Jeśli chcesz upoważnić kogoś do reprezentowania Twoich interesów przed innogy Polska, przekaż nam wypełniony i podpisany przez umocowane osoby druk pełnomocnictwa

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
Jeżeli chcesz zmienić dotychczasowe warunki Umowy skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta lub napisz do na Biznes@innogy.com

Jeżeli chcesz przedłużyć obowiązującą Umowę na sprzedaż lub sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na dotychczasowych lub nowych warunkach skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta lub napisz do nas

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Umowa na sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wygasa po terminie obowiązywania Umowy – jeżeli chcesz przedłużyć Umowę, lub zawrzeć Umowę na dotychczasowych lub nowych warunkach skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta lub napisz do nas

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Od momentu zawarcia Umowy do końca okresu jej obowiązywania możesz wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku skorzystania z prawa do rozwiązania Umowy z winy Klienta Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej określonej w warunkach Umowy.

Rozwiązanie umowy z wnioskiem o demontaż licznika może nastąpić w sytuacji gdy lokal nie będzie dalej użytkowany, w związku z czym nie będzie w nim pobierana energia elektryczna.

Jeżeli chcesz rozwiązać Umowę z demontażem licznika skontaktuj się z indywidualnym Opiekunem Klienta lub napisz do nas

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Umowy Faktury Licznik bez tajemnic