Licznik bez tajemnic

Stan licznika odczytuje zgodnie z okresem rozliczeniowym reprezentujący innogy Stoen Operator kontroler poboru energii. Zobowiązany jest on się przedstawić oraz na Twoje życzenie okazać legitymację służbową.

Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym.

Pomoc techniczna
Na obudowie w dolnej części najnowszych układów pomiarowych widnieje numer całodobowej infolinii: 22 821 31 31.

Dzwoniąc pod ten numer:

 • uzyskasz informacje dotyczące funkcjonowania licznika,
 • zgłosisz uwagi dotyczące działania sieci,
 • połączysz się z Pogotowiem Energetycznym.

Wszystkie liczniki są zaplombowane. Należy dbać o to, aby plomby nie zostały uszkodzone. Jeśli licznik wymaga czasowego demontażu (np. podczas remontu lokalu), należy wystąpić pisemnie do innogy Stoen Operator z prośbą o zgodę na rozplombowanie licznika (formularz można pobrać ze strony www.innogystoenoperator.pl).

Ważne:

 • wymiana licznika jest bezpłatna,
 • wymiana licznika nie powoduje zmiany warunków umowy, nie wiąże się z podpisaniem umowy ani aneksu,
 • pracownik dokonujący wymiany licznika ma imienny identyfikator

Powiadom nas o nieprawidłowym działaniu licznika

 • Internetowo – w serwisie Moje innogy (sekcja „usługi”, boks „zgłoś usterkę”) lub mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię nr 22 821 39 39

Przed ewentualnym zgłoszeniem prosimy, byś zapoznał się z informacjami zamieszczonymi poniżej:

Powiadom nas bezzwłocznie, jeśli zauważysz wady w układzie pomiarowo-rozliczeniowym (liczniku energii elektrycznej) lub zegarze sterującym i innych okolicznościach, które mogłyby powodować niewłaściwe rozliczanie.

Kolejne kroki zgłoszenia nieprawidłowości:

 • Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu
 • Prośba o sprawdzenie prawidłowości działania
 • Pisemny wniosek o laboratoryjne badanie prawidłowości działania układu pomiarowego, na adres e-mail Biznes@innogy.com
 • Przekazanie układu do dodatkowej ekspertyzy

Przyczyny nieprawidłowego działania licznika mogą być złożone. Często okazuje się, że przyczyną nieprawidłowości są wady instalacji elektrycznej, a nie samego licznika.

Przed zgłoszeniem uszkodzenia licznika przeprowadź test, który pozwoli Ci sprawdzić Twoje przypuszczenia.

Liczniki jednofazowe

Krok 1

Wyłącz wszystkie urządzenia pobierające energię elektryczną - podczas badania żadne urządzenia nie powinny być podłączone (np. pralki, lodówki, zegary elektroniczne, telewizor, komputer - wyłącz stan czuwania itp.)

Krok 2

Wyłącz zabezpieczenia zalicznikowe - to te znajdujące się najczęściej w lokalu (potocznie "korki"). Uwaga: Zachowaj maksymalne środki ostrożności (jeżeli obudowa zabezpieczenia jest uszkodzona, nie wolno jej dotykać - wezwij elektryka i przerwij test).

Krok 3

Po kilku minutach sprawdź, czy licznik przestał wykazywać pobór energii (czy wskazania licznika „zatrzymały się”).

Wynik:

 • Jeśli licznik się zatrzymał - można uznać, że działa prawidłowo.
 • Jeśli licznik cały czas wykazuje pobór energii - świadczyć to może o nieprawidłowościach w działaniu układu pomiarowego (licznik posiada tzw. bieg jałowy), ale przyczyną tego może być również uszkodzona instalacja elektryczna.

Liczniki trójfazowe

W przypadku liczników trójfazowych, świecąca się na czerwona dioda oznacza awarię, ale przyczyny tej awarii mogą być różne, np.

 • Niewłaściwa kolejność faz w instalacji trójfazowej
 • Przebicie izolacji instalacji elektrycznej
 • Uszkodzenie bezpiecznika - brak jednej fazy

W takich sytuacjach problem leży w instalacji wewnętrznej, za którą odpowiada właściciel budynku – wezwij elektryka.

 • Krok 1 Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego
  • Podaj aktualne wskazanie licznika
  • Nasz pracownik w pierwszej kolejności sprawdzi, czy poprzednie wskazania licznika w porównaniu z obecnym wskazują na możliwość wystąpienia nieprawidłowości i w zależności od sytuacji uzgodni z Tobą dalsze działania
  • Zgłoszenie wad lub usterek w układzie pomiarowym bez żądania jego sprawdzenia nie wiąże się z żadnymi kosztami po Twojej stronie
 • Krok 2 Wniosek o sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowego:
  • Przeprowadzimy u Ciebie kontrolę prawidłowości działania układu pomiarowego, w ciągu 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia lub uzgodnimy z Tobą inny dogodny termin
  • Jeżeli podczas sprawdzenia stwierdzimy nieprawidłowości, sporządzimy korektę uprzednio wystawionej faktury za energię elektryczną. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały nieprawidłowości czy błędy. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zalicza się na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile nie zażądasz jej zwrotu. W tym przypadku nie ponosisz żadnych kosztów związanych ze sprawdzeniem stanu układu pomiarowego.
  • Jeżeli sprawdzenie nie potwierdzi zgłaszanych przez Ciebie nieprawidłowości, wciąż nie ponosisz kosztów przyjazdu naszej ekipy. Jeśli nadal będziesz uważał, że licznik działa nieprawidłowo, wówczas możesz żądać badania laboratoryjnego. Jeśli badanie laboratoryjne nie potwierdzi nieprawidłowości wtedy ponosisz koszty zarówno sprawdzenia jak i badania laboratoryjnego. Stawka opłaty za sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego z licznikiem do pomiaru, dostępna jest w Taryfie lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i jest zróżnicowana w zależności od typu układu:
   • Układ bezpośredni
   • Układ półpośredni
   • Układ pośredni
 • Krok 3 Wniosek o laboratoryjne badanie prawidłowości działania układu pomiarowego
  • Prześlij pisemny wniosek o wykonanie badania laboratoryjnego układu pomiarowego na adres e-mail Biznes@innogy.com
  • Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia i ustalimy dalsze działania
  • Jeżeli w wyniku badania laboratoryjnego układu nie stwierdzimy nieprawidłowości w jego działaniu, pokrywasz koszty badania (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci - Dz. U. Nr 2, poz. 6 z 2005 r. oraz Taryfą energii elektrycznej), a także koszty wcześniejszego sprawdzenia (patrz krok 2)
  • Jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości, nie ponosisz żadnych kosztów. Sporządzimy korektę uprzednio wystawionej faktury za energię elektryczną. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości czy błędy. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zaliczamy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile nie zażądasz jej zwrotu.
  • Na koszty składają się: stawka opłaty za laboratoryjne badanie licznika lub urządzenia sterującego w przypadku, kiedy my przeprowadzamy badanie i dodatkowo za demontaż i montaż licznika, bądź urządzenia sterującego. Wartości Stawek i opłat dostępne w Taryfie lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Krok 4 Przekazanie układu do dodatkowej ekspertyzy
  • W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego możesz zlecić jednostce zewnętrznej wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego. W tym celu prosimy o zgłoszenie do nas takiej informacji
  • Umożliwimy Ci przeprowadzenie takiej ekspertyzy, dostarczając układ pomiarowo-rozliczeniowy do wskazanej przez Ciebie jednostki (akredytowanego laboratorium), która będzie przeprowadzać badanie
  • Koszty dodatkowej ekspertyzy leżą po Twojej stronie. Koszt ten obejmuje kwoty wynikające z faktury wystawionej przez jednostkę przeprowadzającą badanie oraz faktury wystawionej przez kuriera dostarczającego licznik na miejsce badania. Informacje o kosztach można uzyskać kontaktując się z nami na adres e-mail Biznes@innogy.com
  • W przypadku, kiedy ekspertyza wykaże nieprawidłowości w działaniu elementów tego układu, zwrócimy poniesione przez Ciebie koszty

Liczniki inteligentne

Licznik z opcją zdalnego odczytu posiada wbudowany modem, umożliwiający m.in. zdalny odczyt danych o zużyciu energii. To, co odróżnia tzw. inteligentne liczniki dla odbiorców komunalnych, od używanych dotąd elektronicznych liczników energii elektrycznej, to przede wszystkim możliwość dwukierunkowej komunikacji, w tym zdalnego odczytu danych i sterowania poborem, pomiar energii biernej oraz wyposażenie w funkcje nadzoru jakości zasilania.

Z punktu widzenia pomiaru zużycia energii, nowy licznik spełnia te same funkcje, jak dotychczas używane liczniki. Przewagą nowych liczników jest możliwość dwukierunkowej komunikacji.

Nie. Zmiana licznika nie wpływa na warunki umowy.

Liczniki będą zbierały odczyty, co 15 minut dla taryf C11, C12A i C12B (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz co 60 minut dla taryf GX11 i G12 (głównie gospodarstwa domowe). Dane będą przekazywane do aplikacji centralnej kilka razy na dobę.

Nie. Zdalny dostęp do licznika przez osoby nieupoważnione jest zabezpieczony.

Nie. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z wymianą licznika. Wszelkie koszty związane z wymianą licznika pokrywa innogy Stoen Operator.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Umowy Faktury Licznik bez tajemnic