Moje innogy i e-faktura

Moje innogy to portal obsługowy dostępny dla Ciebie gdziekolwiek jesteś 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Dzięki rejestracji w Moje innogy zyskujesz:

 • Szybki i łatwy dostęp do faktur
 • Dostęp do przejrzystej historii finansów – kontrola sald
 • Dostęp do informacji o zużyciach i odczytach
 • Powiadomienia o wystawieniu faktur i zaległościach w płatnościach
 • Możliwość zarządzania danymi: aktualizowania danych, składania wniosków, zarządzania zgodami marketingowymi, udostępniania konta innym użytkownikom
 • Dostęp do najświeższych informacji o nowych produktach i usługach

Aby założyć konto w serwisie moje innogy wystarczy wysłać maila na adres Biznes@innogy.com podając kilka informacji:

 • Nazwę i NIP klienta
 • Numer Partnera Handlowego/Konta Umowy
 • Adres e-mail na który ma zostać założone konto Moje innogy
 • W przypadku reprezentowania Klienta przez osoby nie będące w KRS koniecznie pełnomocnictwo

W przypadku pytań i wątpliwości zadzwoń i porozmawiaj z konsultantem

22 821 39 39

Do serwisu Moje innogy logowanie odbywa się przy użyciu loginu i hasła, które są wskazywane przy zakładaniu konta przez użytkownika po otrzymaniu linku aktywacyjnego.

Link do serwisu Moje innogy: https://moje.innogy.pl/Logowanie

E-faktura to prawnie uznana forma rozliczenia. E-faktura jest wystawiona elektronicznie, w formacie pdf. E-faktura zastępuje fakturę w formie papierowej, przesyłaną listownie, zawiera dokładnie te same dane, co faktura papierowa.

E-faktura za usługi świadczone przez innogy Polska, dostępna jest tylko dla użytkowników serwisu Moje innogy. Żeby zacząć korzystać z e-faktury należy zalogować się do Moje innogy, wejść w zakładkę Produkty i usługi i wyrazić zgodę na wystawianie e-faktury. Informacja o udostępnieniu e-faktury może być wysyłana pocztą e-mail, w tym celu należy aktywować zgodę na Powiadomienia o wystawieniu e-faktury.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

W polskim prawie podatkowym zasady wystawiania faktur VAT w tym faktur elektronicznych zostały zawarte w następujących aktach prawnych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 68 poz. 360) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają tę samą moc prawną. Różnią je forma zapisu i sposób dostarczania.

Nie. Uruchomienie i korzystanie z usługi e-faktury jest bezpłatne.

W każdej chwili możesz wydrukować e-fakturę np. do celów akceptacji wewnątrz firmy. W rozumieniu prawa taki wydruk e-faktury nie jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie e-faktura przechowywana w formie elektronicznej.

Od momentu uruchomienia usługi e-faktura, faktury korygujące do e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.

 • Bezpieczeństwo danych – do e-faktury dostęp mają wyłącznie uprawnione osoby
 • Oszczędność czasu – e-faktura jest dostępna w serwisie Moje innogy zaraz po jej wystawieniu
 • Wygoda – dostęp do dokumentów 24h na dobę i 7 dni w tygodniu
 • Troska o środowisko – ograniczenie zużycia papieru potrzebnego do druku dokumentów

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o e-fakturę skontaktuj się z nami

O wystawieniu e-faktury dowiesz się z powiadomienia wysłanego na adres e-mail, który podałeś w serwisie Moje innogy i wyrażeniu zgody w Moje innogy na otrzymywanie Powiadomień o wystawieniu e-faktury.

Nie. Faktury dostarczamy w jednej, wybranej przez Ciebie formie.

Nie. Podpis elektroniczny nie jest potrzebny do otrzymywania e-faktury. E-faktura jest dla Ciebie dostępna w serwisie Moje innogy, a na Twoją skrzynkę e-mailową, wysyłamy tylko zawiadomienie o jej wystawieniu.

W Moim innogy znajdziesz e-faktury w pdf zawierające oryginały faktur. E-faktura umieszczona w serwisie Moje innogy posiada taką samą moc prawną, jak dokument, który byłby przesłany listownie w formie papierowej. E-faktura zastępuje dotychczasową fakturę papierową.

Pliki pdf z obrazem elektronicznym faktury, które wysyłamy na Twoje życzenie, są duplikatami i nie mają takiej samej mocy prawnej jak faktura w formie papierowej lub e-faktura.

W razie potrzeby przedstawienia do kontroli Urzędu Skarbowego e-faktur, powinieneś zapisać pliki pdf z wybranymi e-fakturami (najlepiej w kolejności chronologicznej) na dowolnym nośniku danych (np. płycie CD) i dostarczyć ten nośnik do Urzędu Skarbowego.

Pliki te możesz gromadzić samodzielne lub skorzystać z serwisu Moje innogy, gdzie w sekcji Finanse znajdują się chronologiczne wykazy wszystkich plików z fakturami i e-fakturami. Masz do nich stały dostęp on-line.

Faktury i rozliczenia

Na pierwszej stronie faktury, w szarych polach znajdziesz najważniejsze informacje, jak kwota i termin płatności. Na drugiej stronie faktury znajdziesz szczegółowe rozliczenie. Druki zawierają również informacje o produktach i usługach dostępnych w innogy Polska.

Faktury innogy Polska drukujemy dwustronnie, ponieważ przyczynia się to do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Zobacz szczegółowy opis faktury.

Faktura powinna zostać dostarczona, na wybrany przez Ciebie adres, zgodnie z warunkami umowy lub nie później niż na 7 dni przed terminem płatności. Jeżeli faktura nie dotarła do Ciebie na czas, prosimy o kontakt

W przypadku zgubienia faktury, możesz w dowolnym czasie i miejscu pobrać jej duplikat w serwisie Moje innogy lub skontaktować się z nami

Najlepszym sposobem zapobiegania utracie papierowych wersji faktur jest wybór bezpłatnej usługi e-faktura. Dzięki przejściu na e-fakturę i rejestracji w Moim innogy masz nieograniczony dostęp

 • Do informacji o Twoich płatnościach
 • Oryginałów e- faktur
 • Archiwum wszystkich faktur

Jeśli oprócz faktury rozliczeniowej, otrzymujesz również prognozy zużycia, oznacza to, że rachunki za energię płacisz co 6 lub 12 miesięcy. Prognozowanie zużycia dotyczy wszystkich Klientów rozliczanych w okresie dłuższym niż jeden miesiąc. 

W cyklach rozliczeń 6. i 12. miesięcznym, rozliczenia za energię opierają się jednocześnie na rzeczywistych wskazaniach liczników i prognozowaniu zużycia. Dlatego w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym otrzymujesz dwa typy dokumentów: fakturę rozliczeniową oraz prognozy zużycia.
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe, polega na zestawieniu wskazań ostatniego i bieżącego odczytu licznika oraz historycznych danych o zużyciu (odpowiedni okres kalendarzowy poprzedniego roku). Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np. jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach). Na podstawie tych danych wyliczane jest średnie dzienne zużycie energii elektrycznej. Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia.

Taki model rozliczeń jest zgodny z Prawem Energetycznym, Rozporządzeniem Taryfowym i Taryfą innogy Polska.

Jeśli na Twoim koncie powstała nadpłata za pobraną energię elektryczną, na Twoje życzenie nadpłatę możemy zwrócić lub przeksięgować na Twoje inne konto (np. na konto drugiego punktu poboru energii, którego sprzedawcą jest innogy Polska).

Aby uzyskać zwrot nadpłaty przekaż nam formularz lub pisemne oświadczenie, podając numer konta bankowego, na który mamy przekazać kwotę. Możesz to zrobić

 • Listownie – na adres korespondencyjny innogy Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
 • Internetowo - przesyłając wypełniony wniosek mailem na adres Biznes@innogy.com

Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia. Zaległe płatności powinieneś spłacić na podstawie faktur i innych dokumentów, np. not odsetkowych, których termin płatności minął. Możesz jednak złożyć do nas dyspozycję zaksięgowania nadpłaty na nieopłacone faktury. 

Wyjątek stanowi sytuacja w 6. lub 12. miesięcznym cyklu rozliczeń, jeżeli w tym samym cyklu rozliczeniowym powstaną jednocześnie zadłużenie wynikające z nieopłacenia prognoz zużycia i nadpłaty wynikające z mniejszego niż prognozowane rzeczywistego zużycia energii. W tej wyjątkowej sytuacji powstała nadpłata automatycznie pomniejszy zadłużenie z tytułu nieopłaconych prognoz.   

Jeśli opłacasz faktury co miesiąc zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek, nadpłaty z bieżącego rozliczenia.

Jeśli opłacasz faktury co 6 lub 12 miesięcy zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje: nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął oraz odsetki, które zostały naliczone we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór i ryczałt.

Kwota zadłużenia nie obejmuje nadpłaty z bieżącego rozliczenia. Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia.
Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Nie musisz już od niej nic odejmować.

Opłata OZE została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

Całość pobranej Opłaty OZE jest przekazywana do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE S.A.), który gromadzi środki z tytułu Opłaty OZE, a następnie przekazuje te środki operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządca Rozliczeń S.A.) , który przeznacza tę opłatę na rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie opłaty OZE od odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator jest innogy Stoen Operator, będący jednocześnie „Płatnikiem opłaty OZE” lub sprzedawcy kompleksowi.

Stawka opłaty OZE dla wszystkich Klientów jest jednakowa i wynosi w roku 2020 0,00 zł/MWh. Wyjątkiem są tzw. odbiorcy zużywający energię elektryczną w wysokości powyżej 100GWh rocznie, którzy złożyli stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz uzyskali status tzw. odbiorcy przemysłowego.

Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który złożył ww. oświadczenie i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy o OZE, wyniosła:

 • nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80% stawki opłaty OZE,
 • więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – jest 60% stawki opłaty OZE,
 • więcej niż 40% – jest 15% stawki opłaty OZE

TAK, jest integralną częścią opłat dystrybucyjnych na fakturze.

Opłata OZE jest obowiązkowa (wynika z „Ustawy OZE”) i muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi na podstawie otrzymanych faktur od Sprzedawcy energii elektrycznej lub OSD, z którymi posiadają zawartą umowę kompleksową lub umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Muszą ją wnosić wszyscy odbiorcy końcowi zgodnie z otrzymywanymi fakturami za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej od swojego sprzedawcy energii elektrycznej w przypadku posiadania jednej umowy kompleksowej lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku posiadania umów rozdzielonych.

Jeśli zauważysz nieprawidłowości na fakturze, skontaktuj się z nami.

Przed zgłaszaniem reklamacji prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • Numer konta umowy uwidoczniony na fakturze w szarym polu w prawnym górnym rogu
 • Aktualne wskazanie licznika energii elektrycznej (jak odczytać licznik?)

Na podstawie przekazanych przez Ciebie aktualnych wskazań licznika dokonamy weryfikacji rozliczenia lub prognoz zużycia. W ciągu 14 dni zostaniesz poinformowany o przebiegu złożonej reklamacji.

Korekta rozliczeń może być sporządzona w następujących przypadkach:

 • Stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań licznika (np. pomyłka w odczycie)
 • Znacznej zmiany wysokości średniego zużycia energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego - dotyczy to wyłącznie Klientów, którzy otrzymują faktury z innogy Polska w cyklu rozliczeniowym innym niż 1. miesięczny
 • Błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania urządzenia pomiarowego – po potwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzenia przez pracowników serwisu technicznego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których wystąpiły nieprawidłowości lub błędy.

Polecenie zapłaty to wygodna forma regulowania rachunków. Dzięki poleceniu zapłaty Twoje rachunki będą płacone automatycznie i w terminie.

Jeśli Twój bank oferuje usługę polecenia zapłaty, a Ty wyrazisz deklarację płacenia rachunków za energię elektryczną w ten sposób, kwota wynikająca z faktury będzie automatycznie pobierana z Twojego rachunku.

Jeżeli wybierasz polecenie zapłaty, w odpowiednim dniu, my inicjujemy płatność, a bank umożliwia nam jej pobranie z Twojego konta.

Jeśli posiadasz zlecenie stałe, dokonaj wyboru między dwiema opcjami:

 • Polecenie zapłaty – rekomendowana przez nas, najpewniejsza i najwygodniejsza elektroniczna forma przesyłania danych do banku,
 • Zlecenie stałe - gdzie dane do systemu komputerowego wprowadzane są ręcznie na podstawie dokumentów przesłanych do banku.

Jeśli chcesz zyskać na czasie i minimalizować koszty opłat wybierz Polecenie zapłaty, jako formę płatności za prąd.

Jednorazowe wyrażenie zgody zwalnia Cię od konieczności samodzielnego dokonywania opłat w banku, w Salonie innogy, czy na poczcie.

Możesz kontrolować wysokość opłat, gdyż nadal przynajmniej 14 dni przed terminem płatności będziesz otrzymywał faktury, jedyna zmiana to adnotacja o automatycznym regulowaniu opłat.

Twoje rachunki będą zawsze opłacane w terminie, ponieważ to my pilnujemy terminów płatności oraz wysyłamy polecenie pobrania opłat z Twojego rachunku zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

Masz pełną swobodę, jeżeli chcesz odwołać pojedyncze polecenie zapłaty lub w dowolnym momencie zrezygnować z usługi.

W zdecydowanej większości banków Polecenie Zapłaty jest bezpłatne.

Jeśli chcesz płacić za energię elektryczną za pomocą polecenia zapłaty, wypełnij druk Deklaracja zgody na obciążanie rachunku.

Przekaż nam wypełnioną deklarację

 • Listownie - na adres korespondencyjny innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa z dopiskiem "Polecenie zapłaty"

Ważne jest, żebyś

 • Wypełnił obie części deklaracji: pierwszą dla nas, drugą prześlemy do Twojego banku
 • Złożył podpis identyczny z kartą wzorów podpisów, złożoną w Twoim banku

Usługę aktywujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia do nas deklaracji (w przypadku akceptacji przez bank).
Ulotki informacyjne i deklaracje są dostępne w każdym Salonie innogy 
Upewnij się czy bank, w którym masz konto, należy do Porozumienia Międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia Zapłaty.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi polecenia zapłaty, wypełnij formularz odwołania zgody na polecenie zapłaty i przekaż go nam

 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa z dopiskiem "Polecenie zapłaty"

Polecenie zapłaty jest uregulowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity z dnia 13 maja 2002r. Dz. U. Nr 72, poz.665, z późniejszymi zmianami).

24 grudnia 2012r. nastąpiły zmiany w regulacjach Polecenia Zapłaty:

 • Zmiana pojęć - płatnik i odbiorca w miejsce dotychczas w nomenklaturze bankowej funkcjonowały pojęcia: dłużnik i wierzyciel.
 • Możliwości odwołania najbliższej niezrealizowanej płatności w formie polecenia zapłaty (odwołanie polecenia zapłaty) na podstawie dyspozycji płatnika, złożonej najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem płatności.
 • Możliwości złożenia przez płatnika dyspozycji zwrotu polecenia zapłaty w terminie:
  • 8 tygodni (tj. 56 dni kalendarzowych) od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej lub
  • 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku pozostałych płatników
 • Możliwości realizacji poleceń zapłaty bez ograniczeń kwotowych.

Bezprowizyjny punkt opłat znajduje się przy ul. Targowej 33a w Warszawie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00- 18.00.

Jeżeli posiadasz konto w Moje innogy, rachunki za energię możesz również opłacić korzystając z usługi e-płatności automatycznych lub jednorazowych:

 • Dzięki aktywacji e-płatności automatycznych, wszystkie kolejne płatności będą ściągane z konta karty płatniczej zdefiniowanej przez Ciebie podczas procesu aktywacji usługi, którą można zainicjować poprzez Moje innogy. Aktywacja usługi jest zautomatyzowana, prosta i odbywa się w czasie rzeczywistym.
 • Możesz także korzystać z e-płatności jednorazowych wybierając do uregulowania wartość zadłużenia lub pojedynczą fakturę do opłacenia na stronie Finanse w Moje innogy.

Wartość prowizji od e-płatności od 01.01.2018 wynosi 1,00 zł. W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne oraz e-płatności w ramach usługi e-odczyt wynosi teraz 0,00 zł.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

Liczniki

Stan licznika odczytuje zgodnie z okresem rozliczeniowym reprezentujący innogy Stoen Operator kontroler poboru energii. Zobowiązany jest on się przedstawić oraz na Twoje życzenie okazać legitymację służbową.

Wskazania licznika są podstawą do rozliczenia usługi dystrybucji oraz energii elektrycznej pobranej w danym okresie rozliczeniowym.

Pomoc techniczna
Na obudowie w dolnej części najnowszych układów pomiarowych widnieje numer całodobowej infolinii: 22 821 31 31.

Dzwoniąc pod ten numer:

 • uzyskasz informacje dotyczące funkcjonowania licznika,
 • zgłosisz uwagi dotyczące działania sieci,
 • połączysz się z Pogotowiem Energetycznym.

Wszystkie liczniki są zaplombowane. Należy dbać o to, aby plomby nie zostały uszkodzone. Jeśli licznik wymaga czasowego demontażu (np. podczas remontu lokalu), należy wystąpić pisemnie do innogy Stoen Operator z prośbą o zgodę na rozplombowanie licznika (formularz można pobrać ze strony www.innogystoenoperator.pl).

Ważne:

 • wymiana licznika jest bezpłatna,
 • wymiana licznika nie powoduje zmiany warunków umowy, nie wiąże się z podpisaniem umowy ani aneksu,
 • pracownik dokonujący wymiany licznika ma imienny identyfikator

Sprawdź, jak odczytać stan licznika:

Licznik-dwukierunkowy-typu-ZMG310CR4 

Licznik dwukierunkowy typu ZMG310CR4

Sprawdź

Licznik-AMI-typu-ZCXi110CPU1LOD1

Licznik AMI typu ZXCi110CPU1LOD1

Sprawdź

Standardowy-licznik-typu-12EA5rn_1

Standardowy licznik typu 12EA5rn_1

Sprawdź

Powiadom nas o nieprawidłowym działaniu licznika

 • Internetowo – w serwisie Moje innogy (sekcja „usługi”, boks „zgłoś usterkę”) lub mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię nr 22 821 39 39

Przed ewentualnym zgłoszeniem prosimy, byś zapoznał się z informacjami zamieszczonymi poniżej:

Powiadom nas bezzwłocznie, jeśli zauważysz wady w układzie pomiarowo-rozliczeniowym (liczniku energii elektrycznej) lub zegarze sterującym i innych okolicznościach, które mogłyby powodować niewłaściwe rozliczanie.

Kolejne kroki zgłoszenia nieprawidłowości:

 • Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu
 • Prośba o sprawdzenie prawidłowości działania
 • Pisemny wniosek o laboratoryjne badanie prawidłowości działania układu pomiarowego, na adres e-mail Biznes@innogy.com
 • Przekazanie układu do dodatkowej ekspertyzy

Przyczyny nieprawidłowego działania licznika mogą być złożone. Często okazuje się, że przyczyną nieprawidłowości są wady instalacji elektrycznej, a nie samego licznika.

Przed zgłoszeniem uszkodzenia licznika przeprowadź test, który pozwoli Ci sprawdzić Twoje przypuszczenia.

Liczniki jednofazowe

Krok 1

Wyłącz wszystkie urządzenia pobierające energię elektryczną - podczas badania żadne urządzenia nie powinny być podłączone (np. pralki, lodówki, zegary elektroniczne, telewizor, komputer - wyłącz stan czuwania itp.)

Krok 2

Wyłącz zabezpieczenia zalicznikowe - to te znajdujące się najczęściej w lokalu (potocznie "korki"). Uwaga: Zachowaj maksymalne środki ostrożności (jeżeli obudowa zabezpieczenia jest uszkodzona, nie wolno jej dotykać - wezwij elektryka i przerwij test).

Krok 3

Po kilku minutach sprawdź, czy licznik przestał wykazywać pobór energii (czy wskazania licznika „zatrzymały się”).

Wynik:

 • Jeśli licznik się zatrzymał - można uznać, że działa prawidłowo.
 • Jeśli licznik cały czas wykazuje pobór energii - świadczyć to może o nieprawidłowościach w działaniu układu pomiarowego (licznik posiada tzw. bieg jałowy), ale przyczyną tego może być również uszkodzona instalacja elektryczna.

Liczniki trójfazowe

W przypadku liczników trójfazowych, świecąca się na czerwona dioda oznacza awarię, ale przyczyny tej awarii mogą być różne, np.

 • Niewłaściwa kolejność faz w instalacji trójfazowej
 • Przebicie izolacji instalacji elektrycznej
 • Uszkodzenie bezpiecznika - brak jednej fazy

W takich sytuacjach problem leży w instalacji wewnętrznej, za którą odpowiada właściciel budynku – wezwij elektryka.

 • Krok 1 Zgłoszenie nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego
  • Podaj aktualne wskazanie licznika
  • Nasz pracownik w pierwszej kolejności sprawdzi, czy poprzednie wskazania licznika w porównaniu z obecnym wskazują na możliwość wystąpienia nieprawidłowości i w zależności od sytuacji uzgodni z Tobą dalsze działania
  • Zgłoszenie wad lub usterek w układzie pomiarowym bez żądania jego sprawdzenia nie wiąże się z żadnymi kosztami po Twojej stronie
 • Krok 2 Wniosek o sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowego:
  • Przeprowadzimy u Ciebie kontrolę prawidłowości działania układu pomiarowego, w ciągu 14 dni od dnia wpływu zgłoszenia lub uzgodnimy z Tobą inny dogodny termin
  • Jeżeli podczas sprawdzenia stwierdzimy nieprawidłowości, sporządzimy korektę uprzednio wystawionej faktury za energię elektryczną. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały nieprawidłowości czy błędy. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zalicza się na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile nie zażądasz jej zwrotu. W tym przypadku nie ponosisz żadnych kosztów związanych ze sprawdzeniem stanu układu pomiarowego.
  • Jeżeli sprawdzenie nie potwierdzi zgłaszanych przez Ciebie nieprawidłowości, wciąż nie ponosisz kosztów przyjazdu naszej ekipy. Jeśli nadal będziesz uważał, że licznik działa nieprawidłowo, wówczas możesz żądać badania laboratoryjnego. Jeśli badanie laboratoryjne nie potwierdzi nieprawidłowości wtedy ponosisz koszty zarówno sprawdzenia jak i badania laboratoryjnego. Stawka opłaty za sprawdzenie stanu technicznego układu pomiarowo-rozliczeniowego z licznikiem do pomiaru, dostępna jest w Taryfie lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego i jest zróżnicowana w zależności od typu układu:
   • Układ bezpośredni
   • Układ półpośredni
   • Układ pośredni
 • Krok 3 Wniosek o laboratoryjne badanie prawidłowości działania układu pomiarowego
  • Prześlij pisemny wniosek o wykonanie badania laboratoryjnego układu pomiarowego na adres e-mail Biznes@innogy.com
  • Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia i ustalimy dalsze działania
  • Jeżeli w wyniku badania laboratoryjnego układu nie stwierdzimy nieprawidłowości w jego działaniu, pokrywasz koszty badania (zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci - Dz. U. Nr 2, poz. 6 z 2005 r. oraz Taryfą energii elektrycznej), a także koszty wcześniejszego sprawdzenia (patrz krok 2)
  • Jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości, nie ponosisz żadnych kosztów. Sporządzimy korektę uprzednio wystawionej faktury za energię elektryczną. Korekta obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości czy błędy. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zaliczamy na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile nie zażądasz jej zwrotu.
  • Na koszty składają się: stawka opłaty za laboratoryjne badanie licznika lub urządzenia sterującego w przypadku, kiedy my przeprowadzamy badanie i dodatkowo za demontaż i montaż licznika, bądź urządzenia sterującego. Wartości Stawek i opłat dostępne w Taryfie lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Krok 4 Przekazanie układu do dodatkowej ekspertyzy
  • W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania laboratoryjnego możesz zlecić jednostce zewnętrznej wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu pomiarowo-rozliczeniowego. W tym celu prosimy o zgłoszenie do nas takiej informacji
  • Umożliwimy Ci przeprowadzenie takiej ekspertyzy, dostarczając układ pomiarowo-rozliczeniowy do wskazanej przez Ciebie jednostki (akredytowanego laboratorium), która będzie przeprowadzać badanie
  • Koszty dodatkowej ekspertyzy leżą po Twojej stronie. Koszt ten obejmuje kwoty wynikające z faktury wystawionej przez jednostkę przeprowadzającą badanie oraz faktury wystawionej przez kuriera dostarczającego licznik na miejsce badania. Informacje o kosztach można uzyskać kontaktując się z nami na adres e-mail Biznes@innogy.com
  • W przypadku, kiedy ekspertyza wykaże nieprawidłowości w działaniu elementów tego układu, zwrócimy poniesione przez Ciebie koszty

Dwukierunkowy licznik energii czynnej przystosowany jest do niezależnego pomiaru energii elektrycznej pobieranej z sieci i oddawanej do sieci. Licznik dwukierunkowy w taki sam sposób jak licznik jednokierunkowy wchodzi w skład całego układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego wskazania są podstawą do rozliczania zarówno energii pobranej, jak i oddanej do sieci.

Liczniki dwukierunkowe stosowane są wszędzie tam, gdzie ze względu na zainstalowane u Klienta urządzenia wytwarzające energię potrzebny jest dodatkowy pomiar ilości energii elektrycznej oddawanej do sieci dystrybucyjnej. Liczniki te stosowane są w szczególności w układach pomiarowo-rozliczeniowych, do których przyłączona jest mikroinstalacja lub mała instalacja.

Licznik z opcją zdalnego odczytu posiada wbudowany modem, umożliwiający m.in. zdalny odczyt danych o zużyciu energii. To, co odróżnia tzw. inteligentne liczniki dla odbiorców komunalnych, od używanych dotąd elektronicznych liczników energii elektrycznej, to przede wszystkim możliwość dwukierunkowej komunikacji, w tym zdalnego odczytu danych i sterowania poborem, pomiar energii biernej oraz wyposażenie w funkcje nadzoru jakości zasilania.

Z punktu widzenia pomiaru zużycia energii, nowy licznik spełnia te same funkcje, jak dotychczas używane liczniki. Przewagą nowych liczników jest możliwość dwukierunkowej komunikacji.

Nie. Zmiana licznika nie wpływa na warunki umowy.

Liczniki będą zbierały odczyty, co 15 minut dla taryf C11, C12A i C12B (głównie małe i średnie przedsiębiorstwa) oraz co 60 minut dla taryf GX11 i G12 (głównie gospodarstwa domowe). Dane będą przekazywane do aplikacji centralnej kilka razy na dobę.

Nie. Nie ponosisz żadnych kosztów związanych z wymianą licznika. Wszelkie koszty związane z wymianą licznika pokrywa innogy Stoen Operator.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Umowy Faktury Licznik bez tajemnic