Regulamin korzystania z usługi Chat - duże przedsiębiorstwa

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usługi Chat (dalej Usługa) w ramach serwisu internetowego http://www.innogy.pl (dalej Serwis) i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219 ze zm.).

 2. Korzystanie z Usługi w Serwisie jest możliwe po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przestrzeganie Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad i procedur zawartych w Regulaminie nie jest podstawą do składania przez niego reklamacji.

 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

 4. Regulamin jest udostępniony w oknie Chat na stronie internetowej Serwisu.

 5. Z Usługi mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.

 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest dostarczanie i przetwarzanie za pomocą Serwisu treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.

 7. Usługa jest udostępniana testowo. Administrator może w dowolnym momencie usunąć usługę z Serwisu.

 8. Usługa jest udostępniona w celu informacyjno-obsługowym, nie jest w szczególności przeznaczona do składania oświadczeń mających na celu zmianę zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem jakiejkolwiek umowy, której przedmiotem nie jest Usługa.

§ 2 Definicje

Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

 • Administrator – innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa, wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem nr KRS 0000011733, kapitał zakładowy 165 066 000,00 zł, wpłacony w całości, NIP 525-000-07-94. innogy Polska S.A. jest administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie).

 • Serwis – serwis internetowy o nazwie innogy.pl, na który składa się system aplikacji internetowych działających pod adresem www.innogy.pl, umożliwiający użytkownikom sieci Internet korzystanie z Usługi dostępnej w Serwisie.

 • Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności poprzez korzystanie z Usług udostępnionych przez Administratora.

 • Usługa – usługa Chat udostępniana przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, polegająca na udzielaniu informacji Użytkownikowi przy wykorzystaniu komunikatora dostępnego na stronie internetowej www.innogy.pl/duze-przedsiebiorstwa

 • Klient – odbiorca posiadający umowę kompleksową, umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego z innogy Polska S.A., będący dużym przedsiębiorcą.

 • Centrum Kontaktu z Klientem – Centrum obsługi Klientów:

  • telefonicznie pod numerem: 22 821 39 39

  • korespondencyjnie na adres:
   ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41,
   00-347 Warszawa

  • e-mailowo na adres: biznes@innogy.pl.

§ 3 Zakres Usług

 1. Administrator za pośrednictwem Serwisu udostępnia Usługę Chat nieodpłatnie.

 2. Usługa jest dostępna wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 i przeznaczona jest dla Użytkownika.

 3. Korzystanie z Usługi rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i uruchomienia okna Chat, za pośrednictwem którego Usługa jest dostępna, a kończy się z chwilą opuszczenia Usługi przez Użytkownika.

 4. Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Usługi poprzez opuszczenie okna Chat.

 5. Użytkownik nie może wykorzystywać Usługi do innych celów niż określone w §1 ust. 8 Regulaminu, a w szczególności do:

  1. przesyłania za pomocą Usługi treści reklamowych, promocyjnych, komercyjnych,
  2. publikowania na łamach Usługi treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne,
  3. podejmowania jakichkolwiek działań mogących wpływać na szkodę Administratora.

§ 4 Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. komputer i oprogramowanie o następującej minimalnej specyfikacji technicznej:

  1. system operacyjny: Windows XP, 7, 8 oraz Mac OS X i OS X.
  2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer 8 (lub nowszy), Google Chrome (od wersji 28), Mozilla Firefox (od wersji 23), Opera, Safari (od wersji 5.1), iOS Safari (od wersji 4.0), Android Browser 2.3;
  3. włączona obsługa JavaScript,
  4. akceptacja plików cookies;
  5. do wyświetlania niektórych elementów i informacji konieczne może być zainstalowanie oprogramowania: Flash Player, Quicktime, Acrobat Reader.
 2. Dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości łącza na poziomie 512 kb/s.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być składane:

  1. pisemnie na następujący adres korespondencyjny innogy Polska S.A.:
   ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
   00-347 Warszawa
  2. pocztą elektroniczną na adres: biznes@innogy.com
 2. Reklamacja dotycząca treści odpowiedzi udzielanych za pośrednictwem Usługi powinna zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail
  3. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące Usługi lub odpowiedzi udzielanych za pośrednictwem Usługi będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia reklamacji do Administratora.

§ 6 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi może być związane z koniecznością podania danych osobowych przez Użytkownika:

  • imię i nazwisko,

  • adres e-mail,

  • numer telefonu,

  • adres punktu poboru energii (PPE) lub adres punktu poboru gazu (PPG),

  • dane Konta Umowy,

  • innych zależnie od zgłaszanej przez Użytkownika sprawy.

 2. Podczas przekazywania przez Użytkownika danych osobowych na cele korzystania z Usługi Administrator przekazuje Użytkownikowi wszelkie informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, w formie umożliwiającej ich zapisanie na nośniku danych Użytkownika i umożliwiającej wydrukowanie. Informacje te są dostępne pod adresem:www.innogy.pl/pl/duze-przedsiebiorstwa/chat

 3. Użytkownik, który nie jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, albo który nie jest pełnomocnikiem lub osobą kontaktową ww. osoby lub jednostki, w ramach funkcjonalności Serwisu umożliwia się korzystanie z następujących uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do danych osobowych polegające na otrzymaniu kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (tzw. ekstrakcja) – w celu skorzystania z tego prawa należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: https://www.innogy.pl/pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Dokumenty/FAQ/wazne-dokumenty/wzor-formularza-o-kopie-danych-osobowych.pdf i przesłać go do Centrum Kontaktu z Klientem,
  2. prawo sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych w trakcie korzystania z Usługi,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w Serwisie – w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Centrum Kontaktu z Klientem,
  4. prawo żądania przeniesienia przetwarzanych danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania ich innemu administratorowi – w celu skorzystania z tego prawa należy wypełnić wniosek znajdujący się na stronie: https://www.innogy.pl/pl/~/media/Innogy-Group/Innogy/Polska/Dokumenty/FAQ/wazne-dokumenty/wzor-formularza-o-przeniesienie-danych-osobowych-do-nowego-administratora.pdf i przesłać go do Centrum Kontaktu z Klientem.
 4. Przy realizacji Usługi Administrator działa zgodnie z Polityką prywatności dostępną pod adresem www.innogy.pl/pl/polityka-prywatnosci

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Administrator jest uprawniony w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, do przerw lub zakłóceń w dostępności Usługi wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, za których funkcjonowanie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. W przypadkach prawnie dopuszczalnych, w stosunku do Użytkownika nie będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez tego Użytkownika, a spowodowane bezpośrednio lub pośrednio, użyciem, niemożliwością użycia lub błędnym działaniem Usługi.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za szkody spowodowane niezgodnym z prawem lub Regulaminem korzystaniem z Usługi.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem pozostające w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, jednakże w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.