Świadectwa pochodzenia jako mechanizm wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł

14/09/2020Czas czytania:0min0s
0%
las

Stale rosnąca emisja gazów cieplarnianych, w tym głównie CO2 zwiększa presję na podejmowanie działań na rzecz zahamowania postępujących zmian klimatycznych. Presja ta dotyczy wielu sektorów gospodarki i jest związana z koniecznością ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, za które odpowiada przede wszystkim spalanie węgla i innych tradycyjnych paliw.

Alternatywę dla paliw kopalnych stanowią odnawialne źródła energii (energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa), które przyczyniają się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zróżnicowania dostaw energii i zmniejszania zależności od niepewnych i niestabilnych rynków paliw kopalnych, zwłaszcza ropy i gazu. Obowiązujące od 4 maja 2015 roku (a w zakresie świadectw pochodzenia – od 1 lipca 2016 roku) przepisy polskiej Ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadzają kilka mechanizmów promocji technologii niskoemisyjnych, stymulujących rozwój OZE.  Należą do nich m.in. świadectwa i gwarancje pochodzenia.

Świadectwa pochodzenia (kolorowe certyfikaty) i wynikające z nich prawa majątkowe

Świadectwa pochodzenia energii są częścią systemu wsparcia dla producentów energii elektrycznej. Ich wprowadzenie ma na celu promowanie energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz podejmowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.

Certyfikaty wydawane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy energii elektrycznej. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem lokalnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego, na którego terenie znajduje się źródło energii.

Ze świadectw pochodzenia wynikają prawa majątkowe, które po wpisaniu do Rejestru Świadectw Pochodzenia są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii. Stanowią więc dodatkowe źródło przychodu dla podmiotów produkujących energię przyjazną środowisku. Nabywcami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia są przedsiębiorstwa sprzedające odbiorcom końcowym energię elektryczną, gaz i ciepło. Zgodnie z polskim prawem wszyscy sprzedawcy energii muszą legitymować się odpowiednią ilością certyfikatów, albo muszą zapłacić tzw. opłatę zastępczą. Ten obowiązek w założeniu ma zagwarantować środki na wsparcie dla OZE.

Jakie są poszczególne rodzaje certyfikatów ?

Certyfikaty, czyli świadectwa pochodzenia podzielono ze względu na źródło, z jakiego pochodzi energia. Poszczególne rodzaje świadectw przyjęło się określać mianem kolorowych certyfikatów. Świadectwom efektywności energetycznej został przypisany kolor biały, świadectwom pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii kolor zielony, świadectwom pochodzenia z biogazu rolniczego kolor błękitny, a świadectwom pochodzenia z kogeneracji kolor żółty, fioletowy i czerwony. System wsparcia w postaci czerwonych certyfikatów dla kogeneracji węglowej i żółtych dla kogeneracji gazowej wygasł z końcem 2018 roku.

  • Certyfikaty zielone – instrument PMOZE i PMOZE_A

    Potwierdzają pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych takich jak: wiatr, woda, geotermia, słońce, spalanie biomasy i współspalanie.

  • Certyfikaty błękitne – instrument: PMOZE-BIO

    Potwierdzają produkcję energii elektrycznej w biogazowniach rolniczych.

  • Certyfikaty białe – instrument PMEF, PMEF-XXXX, PMEF_

    Potwierdzają oszczędność energii, która jest wynikiem przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Czym gwarancje pochodzenia różnią się od świadectw pochodzenia?

Gwarancje pochodzenia to kolejny, obok kolorowych certyfikatów instrument w systemie wsparcia OZE. Gwarancja jest dokumentem potwierdzającym odbiorcy końcowemu, że wprowadzona do sieci dystrybucyjnej, czy też przesyłowej energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Określa ona datę i miejsce wyprodukowania energii, a także jej źródło, typ, czy moc jednostki wytwórczej.

Nie należy mylić gwarancji pochodzenia z funkcjonującymi obecnie jako podstawowy element systemu wsparcia OZE świadectwami pochodzenia – zgodnie z Projektem Ustawy o OZE, z gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe.

Gwarancje pochodzenia są wydawane w postaci elektronicznej przez Prezesa URE na pisemny wniosek wytwórcy. Dokument jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia produkcji energii elektrycznej dla gwarancji pochodzenia z OZE lub do momentu przekazania odbiorcy końcowemu. Gwarancja Pochodzenia, w przeciwieństwie do zielonego certyfikatu jest produktem dobrowolnym, tak więc nie ma obowiązku jej zakupu. Z takiej możliwości korzystają najczęściej duże przedsiębiorstwa i firmy, które chcą zwiększyć udział tzw. zielonej energii w swojej konsumpcji i wzmocnić swój wizerunek – gwarancje pochodzenia dokumentują, że cześć energii, którą zużywa firma pośrednio pochodzi z OZE.

O gwarancjach pochodzenia piszemy więcej w artykule: „Gwarancje pochodzenia – informacje o zasadach wydawania i obrocie”

gwarancje-pochodzenia-1230

Jesteś zainteresowany pozyskaniem certyfikatu potwierdzającego pochodzenie energii z odnawialnych źródeł?

W innogy mamy rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej