Infrastruktura ładowania samochodów elektrycznych - kto za nią odpowiada?

17/02/2020
ladowarka-igo

Według najnowszych prognoz rządu do 2030 roku po polskich drogach ma jeździć 600 tysięcy aut elektrycznych, a nie jak wcześniej hucznie zapowiadano milion do 2025 roku. Za sprawą postępu technologicznego, zwiększenia zasięgu, skrócenia czasu ładowania oraz niższego kosztu, rośnie zainteresowanie kupnem samochodów elektrycznych.

Wraz z rozwijającym się globalnym trendem elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju powstały również nowe regulacje prawne. Poprzednie nie odzwierciedlały w wystarczający sposób odpowiedzialności społecznej za środowisko naturalne ani tym bardziej wynikających z tego zjawiska konsekwencji dla branż i sektorów gospodarki.

Europa zobowiązana do budowy stacji ładowania e-samochodów

Parlament Europejski już w 2014 roku wydał dyrektywę w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, w której oprócz rozwoju strategii dotyczącej zrównoważonych paliw alternatywnych przewidziano również rozwój odpowiedniej infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia publicznie dostępnej infrastruktury dostarczania energii elektrycznej dla pojazdów silnikowych.

Odpowiedź polskiego rządu na dyrektywę unijną

W Polsce jeszcze do niedawna infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych była bardzo słabo rozwinięta. Stopniowo jednak zmienia się to za sprawą ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wdrażającej do prawa polskiego wymagania wspomnianej dyrektywy unijnej. Jej celem jest uregulowanie rynku paliw alternatywnych, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ustawa przewiduje również przymusowość powstawania miejsc ładowania w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych. Art. 12. 1. ustawy mówi o tym, że budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, usytuowane w gminach i powiatach powyżej 50 tys. mieszkańców oraz związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, należy projektować i budować zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

wykresy-03

Ustawa nakłada również obowiązek wprowadzenia pojazdów elektrycznych do floty urzędowej i komunikacji zbiorowej. Już w 2020 roku gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców miały zapewnić 10% udział pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów. Termin ten przesunięto na początek 2022 roku. Podobne wymogi dotyczą świadczenia usługi komunikacji miejskiej oraz innych zadań własnych gminy. Docelowo, co najmniej 30% pojazdów będzie musiało być nisko- lub zero emisyjna. Poza tym ustawa nakłada na gminy obowiązek budowy ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych, których liczba zależy od liczby mieszkańców.

Rok na dostosowanie się do nowych przepisów

17 kwietnia 2018 roku Parlament Europejski przegłosował nowe przepisy, które zwiększą efektywność energetyczną budynków w Unii Europejskiej do 2050 roku. Do 1 stycznia 2021 roku przedsiębiorcy i inwestorzy będą musieli wyposażyć wszystkie nowe (co do których wnioski o pozwolenie na budowę złożono po 1 stycznia 2019 roku) i modernizowane budynki mieszkalne z minimum 10 miejscami parkingowymi w infrastrukturę budynkową umożliwiającą montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych. W przypadku obiektów komercyjnych 20% miejsc parkingowych będzie musiało mieć dostęp do takiej infrastruktury.

wykresy-04

Obowiązek elektryfikacji budynków

Implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady regulującej kwestie rozwoju infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych do polskiego prawa stanowi również rozporządzenie Ministra Energii w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla zewnętrznych i wewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi.

Na mocy rozporządzenia obowiązuje nakaz zapewnienia i przygotowania infrastruktury budynkowej do elektryfikacji miejsc postojowych nakładający na deweloperów i inwestorów obowiązek zapewnienia odpowiedniej mocy przyłączeniowej z uwzględnieniem liczby miejsc postojowych w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Dla budynków i obiektów komercyjnych minimum 20% stanowisk postojowych (iloczyn 20% planowanych miejsc i 3,7 kW) powinno być przygotowanych do montażu stacji ładowania. W przypadku wielorodzinnych domów mieszkalnych (gdzie są minimum dwa mieszkania) trzeba zapewnić więcej mocy biorąc pod uwagę wszystkie miejsca postojowe.

Nowe porządki

Nowe regulacje unijne i krajowe stanowią swoiste fundamenty dalszego rozwoju elektromobilności w Polsce. Zamierzeniem ustawodawców była instalacja punktów ładowania samochodów elektrycznych, bez ponoszenia wysokich kosztów, które trzeba ponieść w przypadku przebudowy dotychczas zainstalowanej instalacji elektrycznej budynku. Stare budynki są modernizowane a nowe elektryfikowane już na etapie projektowym. Dzięki temu zmniejsza się zużycie tradycyjnych paliw kopalnych wydobywanych na potrzeby transportu samochodowego, zmniejsza się emisja szkodliwych substancji do atmosfery (ponad jedna trzecia substancji szkodliwych emitowana jest przez budynki), a dostęp do infrastruktury ładowania aut elektrycznych jest łatwiejszy i stale rośnie.

Jeszcze niedawno, to głównie deweloperzy budujący zgodnie z systemem certyfikacji BREEAM/LEED zabiegali, by budynki były wyposażone w instalacje umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych. Zmieniły to dopiero omówione wyżej regulacje unijne i krajowe. Do ich grona dołączyć teraz muszą również ci, którzy wcześniej nie traktowali ekologicznych rozwiązań budynkowych priorytetowo.