Białe certyfikaty narzędziem wspierającym poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

23/10/2020Czas czytania:0min0s
0%
białe certyfikaty

Na świecie z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednocześnie wzrasta też świadomość związana z koniecznością zwalczania negatywnych zmian klimatycznych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W tym celu pojawia się coraz więcej regulacji zobowiązujących poszczególne kraje m.in. do redukcji zużycia. Wymaga to znacznych inwestycji zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej. Aby wspomóc ten proces i umożliwić jak największej liczbie przedsiębiorstw uzyskanie wsparcia w związku z przeprowadzonymi inwestycjami poprawiającymi efektywność energetyczną wprowadzono m.in. system białych certyfikatów.

Białe certyfikaty – co to jest ?

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej wydawane za efekt energetyczny (oszczędność energii) uzyskany w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie tego rodzaju świadectw jest Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku.

System białych certyfikatów jest w Polsce podstawowym środkiem wspierającym efektywność energetyczną. Chodzi o modernizacje urządzeń i instalacji, usprawnianie procesów oraz wprowadzanie nowych technologii, tak aby wykorzystywać w produkcji i procesie dostarczania usług mniej energii oraz surowców służących do jej wytwarzania. Certyfikaty, pod groźbą kary finansowej, muszą pozyskać przede wszystkim przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny.

Tak jak w przypadku świadectw pochodzenia, również i z białych certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które stanowią wartość pieniężną i są sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii, gdzie kupują je podmioty, które nie podnoszą efektywności energetycznej, mimo że są do tego zobowiązane.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) a białe certyfikaty

Świadectwa efektywności energetycznej wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Pierwszym krokiem do pozyskania białych certyfikatów jest wykonanie audytu efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia. Raport z audytu stanowi załącznik do wniosku o ich wydanie. Prawo do posiadania białych certyfikatów uzyskuje się na drodze decyzji administracyjnej Urzędu Regulacji Energetyki. Po złożeniu wniosku URE wydaje decyzję o przyznaniu promesy białych certyfikatów, a po zrealizowaniu inwestycji i zgłoszeniu jej do URE białe certyfikaty nabierają wartości zbywalnych praw majątkowych.

W ramach opracowania kompleksowego wniosku o wydanie certyfikatu należy określić potencjał poprawy efektywności energetycznej, przedstawić harmonogram realizacji inwestycji oraz pełną dokumentację techniczno-prawną. Kolejne kroki w procedurze pozyskiwania certyfikatu to złożenie wniosku, rozpoczęcie inwestycji, weryfikacja audytu przez URE, określenie ram współpracy z Domem Maklerskim i założenie konta na RŚP, zakończenie inwestycji oraz przedłożenie do URE audytu powykonawczego.

Przedsiębiorstwo może wykorzystać pozyskane certyfikaty do zrealizowania własnych obowiązków wynikających z ustawy o efektywności energetycznej albo odsprzedać je na Towarowej Giełdzie Energii i w ten sposób częściowo zrekompensować koszty poniesione na inwestycje proefektywnościowe.

Cena białych certyfikatów

Białe certyfikaty stanowią prawa majątkowe notowane na giełdzie (Towarowej Giełdzie Energii) i mają realną, dużą wartość pieniężną. Rynek Praw Majątkowych umożliwia swoim beneficjentom sprzedaż posiadanych praw majątkowych, a zobowiązanym podmiotom wywiązanie się z obowiązku umarzania świadectw pochodzenia energii elektrycznej oraz świadectw efektywności energetycznej. Pierwsza transakcja na tym rynku została zawarta 28 grudnia 2005 roku.

Jednostką wartości białego certyfikatu jest toe – tona oleju ekwiwalentnego (1 toe = 41,868 GJ). Aktualnie notowane są trzy grupy świadectw energetycznych:

  • PMEF – świadectwa tzw. „przetargowe”, które stanowią potwierdzenie deklarowanej oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju wydawane na podstawie przetargów ogłoszonych przez URE,
  • PMEF_F – świadectwa bezterminowe, które stanowią potwierdzenie planowanej finalnej oszczędności energii,
  • PMEF_2019 – świadectwa roczne za rok kalendarzowy, w którym wydano świadectwo.

Opłata zastępcza za białe certyfikaty

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, realizacja obowiązku uzyskania oszczędności energii może nastąpić poprzez zrealizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego lub poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej.

Alternatywnym sposobem realizacji ustawowego obowiązku jest uiszczenie przez podmiot zobowiązany opłaty zastępczej. Opłata zastępcza za białe certyfikaty powinna zostać uiszczona każdorazowo do 30 czerwca roku następującego po roku, za który obowiązek realizowany jest poprzez jej uiszczenie.