Gwarancje pochodzenia – informacje o zasadach wydawania i obrocie

12/03/2019Czas czytania:0min0s
0%
gwarancje-pochodzenia-informacje-1230

W ostatnich latach na polskim rynku energetycznym obserwujemy coraz bardziej dynamiczny rozwój energetyki odnawialnej. Jednym z instrumentów w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii są tzw. gwarancje pochodzenia (GoO) wydawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wniosek wytwórcy energii elektrycznej.

Czym jest gwarancja pochodzenia?

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. (z późn. zm.) o odnawialnych źródłach energii, gwarancja pochodzenia jest dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacjach OZE. Nie należy jej mylić ze świadectwem pochodzenia energii z odnawialnych źródeł (tzw. zielonym) ani ze świadectwem pochodzenia energii wytworzonej z biogazu (tzw. błękitnym). Te świadectwa przysługują przedsiębiorcom, którzy wytwarzają energię OZE we własnych instalacjach i mogą być zbywane jako towar giełdowy, w przeciwieństwie do gwarancji pochodzenia, z których nie wynikają prawa majątkowe.

Gwarancja pochodzenia to instrument promujący wytwarzanie i konsumpcję energii odnawialnej obejmującej energię wiatru, promieniowania słonecznego, aerotermalną, geotermalną, hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Kto może ubiegać się o gwarancję pochodzenia?

Ustawa o odnawialnych źródłach energii nie definiuje podmiotów zobowiązanych do nabycia gwarancji pochodzenia. Ubiegają się o nie wytwórcy energii OZE, a korzystają z nich przedsiębiorstwa, które chcą wzmocnić swój eko-wizerunek. Branża nieruchomości stanowi jedną z grup odbiorców zainteresowanych tym instrumentem. Dzięki niemu inwestorzy, właściciele i zarządcy budynków mogą podnieść standard nieruchomości i wykazać jej efektywność energetyczną, co ma znaczenie w procesie ubiegania się o prestiżowe certyfikaty takie jak np. BREEAM czy LEED. Gwarancje pochodzenia dokumentują zatem działalność służącą ochronie środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju.

Polecany artykuł: „Gwarancje pochodzenia energii czyli jak budować eko-wizerunek nieruchomości”.

Jak otrzymać gwarancję pochodzenia?

Gwarancję pochodzenia wydaje się na pisemny wniosek wytwórcy energii odnawialnej, składany do operatora systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego, na którego obszarze instalacja została przyłączona. Wniosek dla danej ilości energii elektrycznej wytworzonej z OZE powinien zostać złożony w terminie 30 dni od jej wytworzenia. Po dokonanej weryfikacji operator przekaże wniosek Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki potwierdzając jednocześnie ilość wytworzonej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wprowadzonej do sieci, stwierdzoną na bazie przeprowadzonych pomiarów. Na przekazanie wniosku do URE operator ma 30 dni od dnia jego złożenia przez wytwórcę, zaś Prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia w terminie kolejnych 30 dni. Gwarancja pochodzenia jest wydawana za każdą pełną MWh wytworzonej energii z dokładnością do jednego (ilość MWh zaokrągla się w dół).

W 2017 r. Prezes URE wydał 1 731 gwarancji pochodzenia z czego 1099 za okres wytwarzania 1 stycznia – 31 grudnia 2017 r, zaś 632 z analogicznego okresu w roku 2016. Łączny wolumen energii za produkcję w 2016 i 2017 roku wyniósł 12 548 849 MWh (~12,5 TWh). Dane wstępne za rok 2018 będą złożone w GUS do 15 kwietnia 2019 r., zaś ostateczne do 15 kwietnia 2020 r.

wykres_gwarancje_pochodzenia

Źródło: Wyliczenia na podstawie Sprawozdania z działalności Prezesa URE w 2017 r.

Obrót gwarancjami pochodzenia

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z OZE są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). Zgodnie z przepisami, gwarancje pochodzenia są wystawiane w postaci elektronicznej i przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia (RGP). Łączny wolumen obrotu gwarancjami pochodzenia od początku istnienia Rejestru (tj. od 3 listopada 2014 r.) wynosi 14,57 TWh, natomiast do odbiorcy końcowego przekazano 11,44 TWh gwarancji1.

Każda gwarancja jest oznaczona indywidualnym numerem, zawiera zakres danych tożsamy z danymi wskazanymi we wniosku o jej wydanie oraz termin ważności, który upływa po 12 miesiącach od dnia zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z OZE w instalacji objętej wnioskiem o wydanie gwarancji. Gwarancja, której termin ważności minął podlega wykreśleniu z Rejestru. Użytkownicy Rejestru mogą handlować gwarancjami lub przekazać je odbiorcy końcowemu na dowód zakupu ekologicznej energii. W momencie wydania przez podmiot prowadzący Rejestr podmiotowi posiadającemu w nim konto dokumentu poświadczającego odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w instalacji OZE, gwarancja pochodzenia traci ważność.

Gwarancje pochodzenia podlegają obrotowi na rynku europejskim. Oznacza to, że producenci czystej energii w Polsce mogą sprzedawać gwarancje nie tylko przedsiębiorstwom zarejestrowanym w naszym kraju, ale też europejskim oddziałom zagranicznych przedsiębiorstw. To istotna różnica w stosunku do świadectw pochodzenia. Co więcej, gwarancje pochodzenia mogą być sprzedawane niezależnie od fizycznej dostawy energii.

1 https://tge.pl/pl/27/rss/844/kolejny-rekord-w-rejestrze-gwarancji-pochodzenia-wolumen-obrotu-gwarancjami-w-pazdzierniku-wyniosl-376-twh

gwarancje-pochodzenia-1230

Jesteś zainteresowany pozyskaniem certyfikatu potwierdzającego pochodzenie energii z odnawialnych źródeł?

W innogy mamy rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej