Audyt efektywności energetycznej czyli pierwszy krok w procesie pozyskania białych certyfikatów

05/02/2019Czas czytania:0min0s
0%
audyt-efektywnosci-energetycznej-1230

Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa przekłada się na niższe koszty prowadzenia działalności oraz przynosi korzyści dla środowiska – firma efektywna energetycznie jest mniej emisyjna i w znacznym stopniu ogranicza zanieczyszczenie otoczenia.

Aby wdrożyć działania służące poprawie efektywności energetycznej, w pierwszej kolejności należy przeprowadzić rzetelny audyt przedsiębiorstwa. Jest to analiza stanu technicznego instalacji i urządzeń, identyfikująca obszary w których zużywana jest największa ilość energii, wody i ciepła, a także zawierająca rekomendacje dotyczące sposobów minimalizacji nadmiernych strat z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego.

Ustawa o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października 2016 roku wyróżnia dwa rodzaje obowiązujących audytów, które dotyczą efektywności energetycznej w firmie – obowiązkowy audyt energetycznych dla dużych przedsiębiorstw oraz audyt efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej

Obowiązkowy audyt energetyczny jest audytem ogólnym, dotyczy zużycia energii w każdej postaci i zgodnie z Ustawą musi być przeprowadzany co 4 lata w przypadku przedsiębiorstw, które w dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniały powyżej 250 osób lub generowały obrót powyżej 50 mln zł.

Audyt efektywności energetycznej stanowi natomiast element działania systemu wspierającego przedsięwzięcia, które mają służyć poprawie efektywności energetycznej. Nie jest to audyt obowiązkowy, jednak wymagany wtedy, gdy przedsiębiorca zamierza realizować działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i jest zainteresowany wydaniem świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów). Podobnie, gdy zechce uzyskać wsparcie finansowe na inwestycję – w tym przypadku audyt efektywności energetycznej będzie stanowił uzasadnienie wielkości oszczędności energetycznej przewidywanej w wyniku jej realizacji.

Obowiązkowy audyt energetyczny nie jest bezpośrednio powiązany z systemem białych certyfikatów, ale jego przeprowadzenie może przyczynić się do zidentyfikowania obszarów, w których zużywana jest największa ilość energii. Uzyskane rekomendacje mogą pomóc w przeprowadzeniu właściwych przedsięwzięć, których wykonanie będzie wiązało się z możliwością uzyskania świadectw efektywności energetycznej (białych certyfikatów).

Co to są białe certyfikaty?

Zgodnie z Ustawą, przedsiębiorcy którzy zdecydują się na realizacje inwestycji poprawiających efektywność energetyczną swojej firmy mogą ubiegać się o świadectwa efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty. Tak jak w przypadku świadectw pochodzenia, również i z białych certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które stanowią wartość pieniężną i są sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii.

Białe certyfikaty są świadectwami potwierdzającymi zaoszczędzenie określonej ilości energii, które nastąpiło w wyniku zrealizowania inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Uzyskanie białych certyfikatów jest poprzedzane audytem efektywności energetycznej, podczas którego przed podjęciem działań inwestycyjnych szacuje się m.in. ilość białych certyfikatów jaką dane przedsiębiorstwo może uzyskać.

Kto może ubiegać się o białe certyfikaty?

O świadectwa efektywności energetycznej mogą się ubiegać podmioty, które zrealizowały lub planują zrealizować inwestycje zmniejszające zużycie energii w przedsiębiorstwie. Są one wydawane jedynie za te przedsięwzięcia, które skutkują zwiększeniem oszczędności energii przez odbiorców końcowych, a także zmniejszeniem strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i gazu. Warunkiem otrzymania białych certyfikatów jest wykazanie oszczędności na poziomie minimum 10 toe = 116,3 MWh.

Przykłady przedsięwzięć, za które można otrzymać białe certyfikaty:

  • poprawa izolacji instalacji przemysłowych
  • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi
  • modernizacja lub wymiana oświetlenia
  • odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych
  • ograniczanie strat związanych z poborem energii biernej
  • poprawa procesów logistycznych
  • zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w procesach ogrzewania lub chłodzenia obiektów
  • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji
  • pozyskiwanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

Jak pozyskać białe certyfikaty?

Pierwszym krokiem do pozyskania białych certyfikatów jest wykonanie audytu efektywności energetycznej dla wybranego przedsięwzięcia. Raport z audytu stanowi załącznik do wniosku o ich wydanie. Prawo do posiadania białych certyfikatów uzyskuje się na drodze decyzji administracyjnej Urzędu Regulacji Energetyki. Po złożeniu wniosku URE wydaje decyzję o przyznaniu promesy białych certyfikatów, a po zrealizowaniu inwestycji i zgłoszeniu jej do URE przyznane świadectwa nabierają wartości zbywalnych praw majątkowych.

W ramach opracowania kompleksowego wniosku o wydanie certyfikatu należy określić potencjał poprawy efektywności energetycznej, przedstawić harmonogram realizacji inwestycji oraz pełną dokumentację techniczno-prawną. Kolejne kroki w procedurze pozyskiwania certyfikatu to złożenie wniosku, rozpoczęcie inwestycji, weryfikacja audytu przez URE, określenie ram współpracy z Domem Maklerskim i założenie konta na RŚP, zakończenie inwestycji oraz przedłożenie do URE audytu powykonawczego.

procedura-pozyskania-bialych-certyfikatow

Ze względu na złożoną procedurę pozyskiwania białych certyfikatów warto nawiązać współpracę z doświadczonym partnerem biznesowym, który nie tylko przeprowadzi rzetelny audyt, ale będzie gotowy udzielić wsparcia na każdym etapie procesu pozyskania świadectw efektywności energetycznej.

icon_banner_ips

Chcesz dowiedzieć się więcej o redukcji zużycia energii i ciepła? Zastanawiasz się, czy Twój biznes może być efektywny energetycznie?

W innogy znajdziemy rozwiązanie dla Ciebie.

Dowiedz się więcej