Sprostowanie

16/01/2019Czas czytania:0min0s
0%
sprostowanie-1230

SPROSTOWANIE NIEŚCISŁEJ LUB NIEPRAWDZIWEJ WIADOMOŚCI ZAWARTEJ W MATERIALE PRASOWYM SKIEROWANE PRZEZ INNOGY POLSKA DO REDAKCJI PROGRAMU „PANORAMA”

„Wyemitowany w dniu 9 stycznia 2019 w Programie Panorama materiał zatytułowany „Cena prądu”, zawierał informacje nieprawdziwe i nieścisłe odnoszące się do spółki innogy Polska S.A.

Wbrew informacji przedstawionej w materiale, do dnia 9 stycznia 2019 roku innogy Polska S.A. nie wysłała do swoich Klientów będących odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych prognoz uwzględniających nowe ceny i stawki opłat, a jedynie dokumenty umowne będące podstawą do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami tych nowych cen i stawek opłat.

Przedstawione w materiale prognozy wystawione zostały w oparciu o warunki handlowe obowiązujące odbiorcę przed 1 stycznia 2019 roku.

Zawiadomienie o zmianie taryfy i OWU (Ogólnych Warunków Umowy) zostało wysłane do Klientów innogy Polska S.A. dnia 21 grudnia 2018 roku, czyli jeszcze przed upublicznieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w kształcie uchwalonym przez Parlament dnia 28 grudnia 2018 roku. Decyzja innogy Polska S.A. o podwyżce cen i stawek opłat podjęta została z uwagi na zaistnienie uwarunkowań rynkowych uzasadniających tę zmianę.

W materiale wyemitowanym w Panoramie zaprezentowano zestawienie prognoz wystawionych przez innogy Polska S.A., wskazujące wzrost ceny za kWh o 4,15 zł co nie jest prawdą z uwagi na przyjęcie jako podstawy rozliczenia innej wysokości prognozowanego zużycia energii elektrycznej (w pierwszym dokumencie było to 185 kWh, a w drugim 200 kWh). Wobec powyższego oczywiste jest, że należność za zużycie 200 kWh będzie wyższa niż za zużycie 185 kWh.

Informacja wyemitowana w Panoramie jest nieprawdziwa także z uwagi na niepoprawną metodologię przyjętą do wyliczenia różnicy ceny. Podana w materiale kwota to różnica pomiędzy wartościami dotyczącymi części rachunku – „Sprzedaży energii elektrycznej”. Należność za sprzedaż energii elektrycznej stanowi iloczyn prognozowanego zużycia odbiorcy w danym okresie oraz ceny za kWh powiększony o odpowiednią dla danego okresu rozliczeniowego oraz grupy taryfowej stawkę opłaty handlowej.

Prawdziwy, ustalony przez spółkę wzrost ceny za 1 kWh energii elektrycznej wynosi w grupie taryfowej G11 0,343 zł/kWh netto.

Wobec powyższego przytoczona w materiale kwota 19,90 zł, która ma rzekomo obrazować różnicę pomiędzy starym a nowym rachunkiem, wynika między innymi z różnicy w wysokości prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo, różnica pomiędzy „należnościami” na przedstawianych w programie rachunkach może również wynikać z wcześniejszej niedopłaty Klienta. Zatem nie można na tej podstawie świadomie i z całą pewnością stwierdzić, że różnica pomiędzy wysokościami przedstawianych rachunków wynika ze wzrostu cen.

Dodatkowo, z przedstawionych w programie rachunków nie wynika, czy w ogóle dotyczą one tego samego Klienta, nie wiadomo, czy nie uległy zmianie w okresie od pierwszego do drugiego rachunku parametry oferty cenowej, z której korzystał Klient, np. czy nie zawarł aneksu na wybrany przez siebie produkt, nie zmienił grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego lub nie wybrał innego produktu z oferty spółki. Każda z tych zmian implikuje zmiany na dokumentach rozliczeniowych przekazywanych Klientowi.

Informujemy, że szacowany przez innogy Polska S.A. wzrost średniego rachunku dla gospodarstwa domowego w Warszawie wynosił 6,82 zł netto w skali jednego miesiąca.

innogy Polska S.A. zawsze przestrzegała i przestrzega polskiego prawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółki obrotu, a więc także innogy Polska S.A., mają czas do 30 stycznia 2019 roku na podjęcie odpowiednich działań w zakresie stosowanych cenników. Dotychczasowe działania spółki nie stanowią naruszenia przepisów ustawy.

Sugerowanie w przekazie medialnym, że spółka nie dostosowuje się do przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest wprowadzaniem Klientów i opinii publicznej w błąd, dlatego innogy Polska S.A. domaga się natychmiastowego sprostowania nierzetelnych informacji.”

 1. Z uwagi na publikację w Programie niepełnej treści oświadczenia Spółki, co stanowi wyraz nieścisłości podanych informacji w tym zakresie, wnosimy nadto o opublikowanie pełnej treści oświadczenia Spółki, tzn.:
  • zamiast opublikowanego oświadczenia o treści:

   „innogy Polska obecnie analizuje rozwiązania przyjęte w Ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw i czeka na stosowne rozporządzenie Ministerstwa Energii.

   Zgodnie z Ustawą spółki obrotu, a więc także innogy Polska S.A., mają czas do 30 stycznia 2019 na podjęcie odpowiednich działań w zakresie stosowanych cenników. (…) Prosimy o regulowanie płatności zgodnie z aktualnymi dokumentami rozliczeniowymi. Zostaniecie Państwo poinformowani, jeżeli będą wprowadzane zmiany w tym obszarze.”,

  • wnosimy o zamieszczenie prawidłowego i pełnego, pobranego ze strony internetowej innogy Polska S.A. oświadczenia, zawierającego zdanie o przestrzeganiu przez innogy Polska S.A. polskiego prawa o następującej treści:
  • „innogy Polska obecnie analizuje rozwiązania przyjęte w Ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw i czeka na stosowne rozporządzenie Ministerstwa Energii.

   Zgodnie z Ustawą spółki obrotu, a więc także innogy Polska S.A., mają czas do 30 stycznia 2019 na podjęcie odpowiednich działań w zakresie stosowanych cenników. innogy Polska S.A. zawsze przestrzegała i przestrzega polskiego prawa. Prosimy o regulowanie płatności zgodnie z aktualnymi dokumentami rozliczeniowymi. Zostaniecie Państwo poinformowani, jeżeli będą wprowadzane zmiany w tym obszarze.”

UZASADNIENIE

Art. 31a ust. 1 Prawa Prasowego stanowi, że na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym.

W ocenie Spółki materiał prasowy, który stanowi Program zawiera liczne wiadomości (informacje) zarówno nieścisłe jak i nieprawdziwe, przez co wprowadza w błąd opinię publiczną.

Po pierwsze, do dnia 9 stycznia 2019 roku innogy nie wysłała do swoich Klientów będących odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych prognoz uwzględniających nowe ceny i stawki opłat, a jedynie dokumenty umowne będące podstawą do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami tych nowych cen i stawek opłat.

Powyższe wynika z decyzji biznesowej o podwyżce cen i stawek opłat podjętej przez innogy jeszcze przed upublicznieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w kształcie uchwalonym przez Parlament dnia 28 grudnia 2018 roku, a spowodowanej uwarunkowaniami rynkowymi uzasadniającymi tę zmianę.

Informujemy, że zawiadomienie o zmianie taryfy i OWU (Ogólnych Warunków Umowy) zostało wysłane do Klientów innogy Polska S.A. dnia 21 grudnia 2018 roku, czyli, jak zostało wskazane powyżej, przed upublicznieniem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w kształcie uchwalonym przez Parlament dnia 28 grudnia 2018 roku.

Po drugie, na nieprawdziwość bądź co najmniej nieścisłość Programu wskazuje dokonane porównanie rachunków za energię - a konkretnie prognoz wystawionych przez innogy, które nie mogą w żaden sposób służyć do zobrazowania prezentowanych w materiale wniosków o wzroście wysokości rachunków.

Przedstawione w materiale prognozy wystawione zostały w oparciu o warunki handlowe obowiązujące odbiorcę przed 1 stycznia 2019 roku. Wobec tego nie można na podstawie przedstawionych dokumentów wyciągać żadnych wniosków w zakresie ustalanych przez innogy na 2019 cen i stawek opłat dla grupy taryfowej G

Nie wynika z publikowanych informacji czy przedstawione w materiale prognozy dotyczą tego samego Klienta, czy chociaż Klienta z tej samej grupy taryfowej i rozliczanego w tym samym okresie rozliczeniowym bądź korzystającego z tej samej oferty cenowej innogy.

Wskazany w Programie rzekomy wzrost ceny za kWh o 4,15 zł jest nieprawdziwy przede wszystkim z uwagi na fakt przyjęcia jako podstawy rozliczenia innej wysokości prognozowanego zużycia energii elektrycznej (w pierwszym dokumencie było to 185 kWh, a w drugim 200 kWh). Wobec powyższego oczywiste jest, że należność za zużycie 200 kWh będzie wyższa niż za zużycie 185 kWh.

Informacja ta jest nieprawdziwa także z uwagi na niepoprawną metodologię przyjętą do wyliczenia różnicy ceny. Podana w informacji kwota to różnica pomiędzy wartościami dotyczącymi części rachunku – „Sprzedaży energii elektrycznej”. Należność za sprzedaż energii elektrycznej stanowi iloczyn prognozowanego zużycia odbiorcy w danym okresie oraz ceny za kWh powiększony o odpowiednią dla danego okresu rozliczeniowego oraz grupy taryfowej stawkę opłaty handlowej. Prawdziwy, ustalony przez spółkę wzrost ceny za 1 kWh energii elektrycznej wynosi w grupie taryfowej G11 0,343 zł/kWh netto.

Wobec powyższego przytoczona w materiale kwota 19,90 zł, która ma rzekomo obrazować różnicę pomiędzy starym a nowym rachunkiem, wynika między innymi z różnicy w wysokości prognozowanego zużycia energii elektrycznej. Dodatkowo, różnica pomiędzy „należnościami” na przedstawianych w programie rachunkach może również wynikać z wcześniejszej niedopłaty Klienta. Zatem nie można na tej podstawie stwierdzić, że różnica pomiędzy wysokościami przedstawianych rachunków wynika ze wzrostu cen

O ile w ogóle przedstawione rachunki dotyczą tego samego Klienta, nie wiadomo, czy nie zmienił on w okresie od pierwszego do drugiego rachunku oferty cenowej innogy, np. nie zawarł aneksu na wybrany przez siebie produkt, nie zmienił grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego lub nie wybrał innego produktu z oferty spółki. Każda z tych zmian implikuje zmiany na dokumentach rozliczeniowych przekazywanych Klientowi.

Informujemy, że szacowany przez innogy wzrost średniego rachunku dla gospodarstwa domowego w Warszawie wynosił 6,82 zł netto w skali jednego miesiąca co również neguje kalkulację zaprezentowaną w Programie.

innogy Polska S.A. zawsze przestrzegała i przestrzega polskiego prawa.

Zgodnie z Ustawą spółki obrotu, a więc także innogy Polska S.A., mają czas do 30 stycznia 2019 roku na podjęcie odpowiednich działań w zakresie stosowanych cenników. Dotychczasowe działania Spółki nie stanowią więc naruszenia przepisów ustawy. Sugerowanie w przekazie medialnym, że Spółka nie dostosowuje się do przepisów powszechnie obowiązującego prawa jest wprowadzaniem Klientów i opinii publicznej w błąd, dlatego w imieniu naszego mocodawcy domagamy się natychmiastowego sprostowania nieścisłych i nieprawdziwych informacji.

Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak w petitum.