Szczegóły:

Wykonanie dokumentacji projektowej - likwidacja stacji 4137 przy ul. Św. Wincentego 92

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.02.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stacji nr 6291 przy ul. Iwicka 17

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.02.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.02.2019r. do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5421 dot. wykonania prac przy ul. Odblask 1

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 14.02.2019 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5238 dot. wykonania projektu modernizacyjnego przy ul. Cybernetyki, Postępu, Wynalazek.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 14.02.2019 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5149 dot. wykonania prac przy ul. Joliot Curie - powtórzenie postępowania.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 13.02.2019 r. do godziny 12.00 na e-mail:  magda.przylucka@innogy.com

 
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg Publiczny
Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 11 lutego 2019r. godz. 9:30 na miniPortalu.

Otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 11 lutego 2019r. godz. 10:00 w siedzibie innogy Polska S.A. przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 w Warszawie.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Etap I. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy  wysłać mailem w terminie do 08.02.2019 r. do godziny 1200 na e-mail: marzena.borucka@innogy.com

Szczegóły przetargu zawarte są w WO.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5184 na wybór rzeczoznawcy dla oszacowania wartości zniszczonych upraw rolnych w trakcie realizacji projektu Park Wiatrowy Żukowice

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.02.2019r do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5183 na wybór rzeczoznawcy dla oszacowania wartości zniszczonych upraw rolnych w trakcie realizacji projektu Park Wiatrowy Nowy Staw III. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 08.02.2019r do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-5205 prace ul. Wolęcińska dz. 4 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 06.02.2019 r. do godziny 12.00 na e-mail:  m.cimochowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.02.2019r. do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 06.02.2019r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Stacja nr 9945- wolnostojąca, murowana, wybudowana w 1970, zlokalizowana w dzielnicy Praga Południe na ul. Szaserów 121

Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 31.01.2019r. do godziny 12.00 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg publiczny na "Wyprodukowanie, dostawę i montaż czterech transformatorów 110/15/15 kV 63 MVA - RPZ Krakowska, RPZ Szamoty" numer PZ - 4627 

Termin składania ofert 25.01.2019r. do godz. 12:30

Szczegóły:

PZ-5078
Ogłaszamy przetarg na :
Zapewnienie SoftwareHouse`u do wytworzenia MVP na potrzeby programu CX.

Więcej informacji jest w załaczniku Wymagania Ofertowe  , które są załączone do tego postępowania oraz w załaczniku 2 do Wymagań Ofertowych
 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do : 16.01.2019r.
do godziny 1800
  na mail:  dorota.zebrowska@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4249 montaż 10 sztuk transformatorów SN/nn wyposażonych w podobciążeniowy przełącznik zaczepów

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Obsługa układów pomiarowych

u klientów innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4761 na przebudowę dwutorowej, napowietrznej linii 110kV relacji Piaseczno-Siekierki w sekcji 41-47

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., działając zgodnie z art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zwaną dalej "ustawą Pzp" (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania na „Stworzenie i wdrożenie zintegrowanego Systemu informatycznego - centralnej aplikacji CBO (Centralnej Bazy Odczytowej), wraz z systemem klasy MDMS (Meter Data Management System)” w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4


Szczegóły:

Przetarg publiczny na Dostawę transformatorów 15/0,4kV o numerze PZ_4197 

Termin składania ofert 08.11.2018r. 

Szczegóły:

Przetarg publiczny na dostawę kompletnego zestawu (sterownik, przekładniki, sygnalizator optyczny, akumulator) wskaźników zwarcia oraz uruchomienie i parametryzację o numerze PZ-4196


Termin składania ofert 07.12.2018 r.

Szczegóły:

PZ-4926

Zakup wyświetlacza-monitora z gwarancją i oprogramowaniem
Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 06.12.2018r. do godziny 1200 na e-mail: marek.laskowski@innogy.com

Szczegóły:

Przetarg nr PZ-3811 wybór drukarni do wydruków reklamowych.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), które należy wysłać mailem w terminie do 22.10.2018 r. do godziny 16.00 na e-mail: iwona.leszczuk@innogy.com

NOWY termin składania ofert: 24.10 g.10:00 - 25.10 g. 16:00 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-4381

Opracowanie projektu technicznego wdrożenia systemu opartego na analizie behawioralnej, który umożliwia monitoring ruchu sieciowego i aktywne przeciwdziałanie w przypadku wykrycia anomalii.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

innogy Polska S.A. zaprasza do wzięcia udziału w Postepowaniu Przetargowym, dotyczącym wyłonienia podmiotu zapewniającego kompleksową usługę car fleet management, który nabędzie i odda do odpłatnego używania pojazdy BMW i3 na podstawie umowy leasingowej lub umowy najmu długoterminowego.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do 20.07.2018r. do godziny 1600 pod adres e-mail: kacper.zachariasz@innogy.com 
Uwaga, nastąpiła zmiana terminu składania Formularza Zgłoszenia do przetargu (do 20.07), termin składania ofert za pośrednictem portalu Proebiz nie uległ zmianie (do 26.07.2018)!

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2507 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanych wypełnionych i podpisanych Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) wraz z Umową o Zachowaniu Poufności -  NDA, które należy wysłać mailem w terminie do 09.02.2017r. do godziny 12.00 na e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com.

Materiały przetargowe udostępnione są tylko tym, którzy podpiszą ww. Umowę o Zachowaniu Poufności. 


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2516 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 3 Electrical Works – prace elektryczne średnie i wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz wypełnionej i podpisanej Umowy o poufności, należy załączyć także referencje, kopię polisy, wykaz szkoleń oraz oświadczenie o dziale technicznym, które należy wysłać mailem w terminie do 06.10.2017r. do godziny 1000 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2515 Budowa farmy wiatrowej Nowy Staw III  LOT 2 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2514 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2513 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2512 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.2 Roads renovation – naprawa dróg

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2511 Budowa farmy wiatrowej Dolice  LOT 2.1 Civil works – prace budowlane

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2510 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 3.2 Electrical works – prace elektryczne – średnie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Budowy farmy wiatrowej Żukowice

LOT 3.1 Electrical works – prace elektryczne – wysokie napięcie

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-2508 Budowa farmy wiatrowej Żukowice  LOT 2.2 Roads renovation – naprawa dróg

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej
 • Farmy wiatrowe

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Leszczuk Iwona
e-mail: Iwona.Leszczuk@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Ogrodnictwo
 • Sprzątanie obiektów
 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe

Pac Maciej
e-mail: Maciej.Pac@innogy.com
tel. 22 821 4083

 • Geodezja
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energii elektrycznej

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt 
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Marta Soczawa
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Natalia Gąsiorowska
e-mail: Natalia.Gasiorowska@innogy.com
tel. 22 821 3109

 • Doradztwo, konsalting
 • Informatyka - Usługi
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory
 • Fotowoltaika

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzedzia ręczne, elektronarzędzia, izolowane

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź