Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.04.2021r. do godziny 1200 na e-mail mariusz.tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza przy ul. Grenadierów 47 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8086), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 08.04.2021do godziny 1200 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
 • 307,42 KB
  Data publikacji: 01.04.2021
 • 826,7 KB
  Data publikacji: 01.04.2021
 • 610,23 KB
  Data publikacji: 01.04.2021
 • 585,49 KB
  Data publikacji: 01.04.2021
 • 363,44 KB
  Data publikacji: 01.04.2021
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza - ul. Księżycowa 5 w Warszawie.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-8085), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 08.04.2021 do godziny 1200 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
 • 306,58 KB
  Data publikacji: 01.04.2021
 • 5,19 MB
  Data publikacji: 01.04.2021
 • 1,61 MB
  Data publikacji: 01.04.2021
 • 8,81 MB
  Data publikacji: 01.04.2021
 • 104,62 KB
  Data publikacji: 01.04.2021
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-7718 na Budowę stacji elektroenergetycznej RPZ Falenica, po uprzednim wykonaniu projektów wykonawczych.

 Termin realizacji przedmiotu Przetargu: 02.10.2023r. , w tym:

 1. przekazanie schematu jednokreskowego rozdzielnicy WN i SN do uzgodnienia – do 2 miesięcy od daty podpisania Umowy
 2. wyprodukowanie rozdzielnicy WN  - do 04.07.2022r.
 3. wyprodukowanie rozdzielnicy SN  - do  04.07.2022r.
 4. budowa budynku 110/SN  - do  04.07.2022r.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 26.03.2021. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przedmiotem zapytania ofertowego są dwa zadania:

 

 1. Opracowanie szczegółowej mapy dostępności technologii komunikacyjnych na terenie Warszawy (LTE, LTE M, 2G/3G)
 2. Opracowanie modelu współpracy z dostawcami liczników, modemów komunikacyjnych oraz usług telekomunikacyjnych przy wdrożeniu AMI optymalnego pod względem techniczno-ekonomicznym tj. uzyskania skuteczności odczytów liczników i skuteczności realizacji komend sterujących przy minimalizacji łącznych kosztów.
Ofertę należy przesłać do Zamawiającego w terminie do 6 kwietnia  2021r. do godz. 12:00  na adres mailowy: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7457_A
„Dostawa kabli elektroenergetycznych 110 kV”

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę netto: 20.050.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) + VAT.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg publiczny nr PZ-7429  - Zakup transformatorów 15/0,4 kV 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 384 sztuk fabrycznie nowych transformatorów 15/0,4 kV, zakończone próbami u producenta, a także dostawa:
1. 30 szt. 250 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnymi, 
2. 86 szt. 400 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnymi, 
3. 252 szt. 630 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnym,
4. 12 szt. 800 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnymi, 
5. 4 szt. 1000 kVA olejowych z przepustami typu Euromold lub równoważnymi

Zmiana terminu:

Ofertę należy złożyć (załączyć) do dnia 26.01.2021r. godz. 09:30 na miniPortalu.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę netto: 8.299.318,00 PLN (słownie: osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych) + VAT.


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na wyłonienie wykonawców prac geodezyjnych zlecanych na podstawie Umowy ramowej, w oparciu o specyfikację usług określonych przez dział Nieruchomości.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7966), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 15.03.2021 do godziny 1400 na adres e-mail: marta.soczawa@innogy.com

Uwaga:  Zgodnie z zapisani w Wymaganiach ofertowych, w dalszej części postępowania będą wymagane zaświadczenia o niezaleganiu z wpłatami do ZUSu i US.

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www
https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 

Dokumenty do pobrania:
 • 320,98 KB
  Data publikacji: 09.03.2021
Szczegóły:

Szanowni Państwo,


W dniu 01.03.2021 Zamawiający opublikował zmienione materiały przetargowe.
W załączeniu znajdą Państwo zaktualizowane załączniki.

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym na budowę odcinka dwutorowej linii kablowej 110kV na terenie RPZ Wschodnia.

Zainteresowanych wzięciem udziału prosimy o nadesłanie skanu uzupełnionego Załącznika 1 do Wymagań Ofertowych (Formularza Zgłoszenia) pod adres e-mail Magda.Bialasiewicz@innogy.com w terminie do 27.11.2020 do godz. 13:00.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem  w terminie do 12.02.2021r. do godziny 1300 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-7919 projekt i wykonawstwo ul. Perkuna

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 05.02.2021r. do godz 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

UWAGA:

W treści specyfikacji nie zawarto jeszcze jednego wymagania w zakresie pomiarów zdalnych. Dodatkowo w złączach oraz w szafach telemechaniki w stacjach SN/nn realizowany ma być pomiar temperatury powietrza. Pomiar ma być dostępny online oraz dostępny w formie raportu z odpowiedniego przedziału czasowego np. w systemie SCADA.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-7905 na dostawę dwóch transformatorów suchych żywicznych 1000 kVA. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.02.2021r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.comDokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-7850 na dwa transformatory suche: w izolacji żywicznej o mocy:

 1.  Transformator 630 kVA suchy
 2.  Transformator 1000 kVA suchy

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem 

w terminie do 03.02.2021r. do godziny 1200 na e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 01.02.2021r. do godziny 1200 na e-mail mariusz.tyszer@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7855 Dostawa plomb monterskich zgodnych ze specyfikacją

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem
w terminie do 29.01.2021r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7872 Kaliska 11 dz. 96, Projekt przetarg

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 25-01-2021r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
 • 346,28 KB
  Data publikacji: 18.01.2021
 • 408,32 KB
  Data publikacji: 18.01.2021
Szczegóły:

PZ-7842 Przedłużenie wsparcia licencji OS SLES na rok 2021

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-7842  Przedłużenie wsparcia  licencji OS SLES na rok 2021.
Szczegóły specyfikacji technicznej z numerami kontraktów  i nazwami licencji  zawiera  Załącznik 2  do wymagań ofertowych .
Załącznik przekażemy  tym z Państwa ,którzy zgłoszą chęć udziału w przetargu i prześlą podpisany formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do 22.01.2021 g. 18-00.
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7841 Przedłużenie wsparcia licencji OS RedHat na rok 2021

Zapraszam do udziału w Przetargu PZ-7841  Przedłużenie wsparcia  licencji OS RedHat na rok 2021
Szczegóły specyfikacji technicznej z symbolami  i nazwami licencji  zawiera  Załącznik 2  do wymagań ofertowych .
Załącznik przekażemy  tym z Państwa ,którzy zgłoszą chęć udziału w przetargu i prześlą podpisany formularz zgłoszeniowy.
Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do 22.01.2021 g. 18-00.
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Przetarg nr PZ-7783 na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka dwutorowej linii napowietrznej 110 kV relacji SE Instytut EE – RPZ Zakręt pomiędzy stanowiskami 24 i 36. 

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 20.01.2021r. do godziny 1200 na adres e-mail: agnieszka.mokwinska-wnuk@innogy.com

Zamawiający udostępni Oferentom materiały szkoleniowe dot. obsługi Portalu Dostawcy.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

 Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1) oraz przesłanie Zobowiązania do zachowania poufności (Wszystkie dokumenty mogą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym), które należy wysłać mailem w terminie do 14.01.2021r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Do dnia 15.01.2021 r. do godz. 14.00– zostanie przekazana Oferentom, którzy dostarczą podpisane Zgłoszenie chęci wzięcia udziału oraz Zobowiązania do zachowania poufności dokumentacja do przetargu 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7716 Wymiana transformatorów mocy na stacjach RPZ Ursus i RPZ Gdańska
uZgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18-12-2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

UWAGA 
korekta do Specyfikacji:

Dla RPZ Ursus : Należy uwzględnić konieczność wymiany połączenia do punktu neutralnego TR (połączenie wykonać kablem, od strony TR głowice typu connex)

Dla RPZ Gdańska: Należy uwzględnić konieczność wymiany połączenia do punktu neutralnego TR (połączenie wykonać kablem, od strony TR głowice typu connex)


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-7522 usługa prowadzenia punktu obsługi klientów  

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie oferty do dn. 08.12.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7608 
Projekt Budowlany i Wykonawczy linii 110 kV RPZ Bródno - RPZ Utrata

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 24-11-2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
 • 715,08 KB
  Data publikacji: 10.11.2020
Szczegóły:

PZ-7642 Zakup Routerów  BGP ASR1001-X – 2 szt

Zapraszam do udziału w przetargu na zakup 2 szt Routerów  BGP ASR1001. Szczgóły są w zał. Wymagania ofertowe 


Zgłoszenia chęci udziału w przetargu proszę składać do 20.11 2020 g.17-00  .
Podpisany formularz zgłoszeniowy  proszę przesyłać do mnie ma maila : dorota.zebrowska@innogy.com  

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7611

IT SW - Zakup rozwiązania SUSE Manager 2020

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.11.2020r. do godziny 1200 na e-mail:marek.laskowski@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7412 modernizacja stacji RSM Orężna, RSM Przybyszewskiego, RSM Tarczyńska

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nr PZ-7418 dot wykonanie usługi sprzątania budynków biurowych i terenów zewnętrznych innogy Stoen Operator i innogy Polska

 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia do dnia 13.11.2020 na adres e-mail iwona.szal@innogy.com

 


Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na Przedłużenie subskrypcji licencji VMware CBO innogy 2020-2021

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7548), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 06.11.2020 do godziny 1000 na adres e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w przetargu na Wsparcie producenta dla urządzeń segmentu sieci DC i CORE innogy

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1 w WO_PZ-7546), którego skan należy wysłać e-mailem w terminie 06.11.2020 do godziny 1000 na adres e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com

„Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO pod adresem www https://www.innogy.pl/pl/dla-dostawcow/rodo---obowiazek-informacyjny  znajdzie Pani/Pan informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych.” 
Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7176 dostawa stacji ładowania samochodów elektrycznych - dialog techniczny 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym ​PZ-7496 projekt i wykonawstwo ul. Chabrowa/Kąkolowa

W przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1) do dn. 20.10.2020r. do godz 12:00 na adres e-mail: m.cimochowska@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7343 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy odcinków linii kablowej 110 kV 3×15 kV do nowej stacji RPZ Falenica

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.09.2020r. do godziny 1200 na e-mail: hubert.serwin@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

PZ-7348 Instalacja i wdrożenie w Grupie innogy platformy Hadoop oraz usługi wsparcia dla niej.

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 22.09.2020r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Na prośbę oferentów wydłużamy termin składania ofert do 02.10.2020 do godziny 12:00

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapytanie Ofertowe (RFI) nr PZ-7102 dot. wyceny usług wstrzymań i wznowień dostaw energii elektrycznej

 Termin przesyłania informacji na Zapytanie upływa z dniem 26-06-2020 o godz. 17:00.
Odpowiedzi na Zapytanie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7008 dot Obsługa należności po 90 DPD na etapie polubownym i sądowo egzekucyjnym - Klienci Indywidualni, podmioty gospodarcze, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA. odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu PZ-7007 dot na zlecenie obsługi monitoringu i windykacji należności powyżej 5 DPD (na okres 30 dni) – KI,PG, Klienci z umowami ryczałtowymi, klienci z taryfy pracowniczej, Klienci TPA
odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 03.06.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 15.05.2020r do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com
W tytule maila należy podać nr Przetargu.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszamy do udziału w przetargu na zakup Systemu windykacyjnego

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie wypełnionego , podpisanego i zeskanowanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Wymagań ofertowych), który należy wysłać mailem w terminie do 30.04.2020r. do godziny 1200 na e-mail: lukasz.winiarski@innogy.com 

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 14.04.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 18.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 13.03.2020r do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com 

​Oferentom, którzy zgłoszą chęć udziału w postępowaniu zostaną udostępnione projekty konieczne do wyceny wykonania zadania

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapytanie o informację dot. automatyzacji procesów w back office.
Termin przesyłania informacji na Zapytanie upływa z dniem 06-03-2020 o godz. 10:00.
Odpowiedzi na Zapytanie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lukasz.winiarski@innogy.com .

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 12.02.2020r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zapraszam do udziału w postępowaniu IT Infrastructure SW - OPEX - przedłużenie wsparcia licencji OS RedHat.

Szczegóły postępowania w załączonych dokumentach. Proszę pamiętać o przesłaniu formularza chęci udziału w postępowaniu.

UWAGA: Nastąpiło wydłużenie terminu zgłaszania chęci udziału w postępowaniu oraz terminu składania ofert:

Zgłoszenia udziału – 03.02

Koniec zbierania ofert – 05.02 (17:00)

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie zeskanowanego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.10.2019r. do godziny 1200 na e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com

We wzorze umowy Zamawiający zmodyfikował punkt 3.3.

Etapowanie prac do faktur częściowych uzgadniane będzie wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.

Dokumenty do pobrania:
Szczegóły:

Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Przetargu odbywa się na podstawie skanu wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszenia (Załącznik 1), który należy wysłać mailem w terminie do 07.06.2019r. do godziny 1700 na e-mail: iwona.szal@innogy.com

Dokumenty do pobrania:

Firmy składające oferty na projektowanie lub wykonawstwo robót elektroenergetycznych nN, SN i WN są zobowiązane posiadać certyfikat innogy Stoen Operator Sp. z.o.o.

Wniosek o wydanie/odnowienie certyfikatu należy złożyć na stronie innogystoenoperator.pl/ankieta.php.

Informacji dotyczących warunków Otrzymania certyfikatu udziela:

Michał Janiszewski

tel. +48 22 821 47 26*
e-mail: michal.janiszewski@innogy.com

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą Twojego operatora

Kontakt dla dostawców

Wybierz interesujący Cię
zakres odpowiedzialności:

Wybierz zakres
odpowiedzialności:
Kupiec
Zakres odpowiedzialności

Mokwińska-Wnuk Agnieszka
e-mail: Agnieszka.Mokwinska-Wnuk@innogy.com
tel. 22 821 4548

 • Badania, pomiary, kontrole, analizy
 • Usługi legalizacji liczników
 • Liczniki energji elektrycznej

Żebrowska Dorota
e-mail: Dorota.Zebrowska@innogy.com
tel. 22 821 42 91

 • Informatyka - Sprzęt

Szal Iwona
e-mail: Iwona.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4226

 • Transport
 • Usługi kurierskie i pocztowe
 • Windykacja
 • Pieczątki i wizytówki
 • Druki firmowe, koperty
 • Wydruki masowe
 • Sprzątanie obiektów

Winiarski Łukasz
e-mail: Lukasz.Winiarski@innogy.com
tel. 22 821 42 62

 • Informatyka - Usługi

Jagiełka Małgorzata
e-mail: Malgorzata.Jagielka@innogy.com
tel. 22 821 4224

 • PR i Eventy
 • Doradztwo, konsalting
 • Marketing i badania marketingowe
 • Call-center

Laskowski Marek
e-mail: Marek.Laskowski@innogy.com
tel. 22 821 4112

 • Kable, przewody, mufy, głowice i rury osłonowe
 • Mierniki do pomiaru wielkości elektrycznej
 • RTV-AGD
 • Drabiny, Rusztowania
 • Meble
 • Telefony, radiotelefony, telekomunikacja

Tyszer Mariusz
e-mail: Mariusz.Tyszer@innogy.com
tel. 22 821 4265

 • Ogrodnictwo
 • Osprzęt do linii napowietrznych
 • Osprzęt instalacyjny (gniazdka ele., żarówki świetlówki)
 • Słupy + osprzęt
 • Flota samochodowa, paliwa, gazy
 • Farby, lakiery, normalia
 • Wyposażenie sanitarne

Soczawa Marta
e-mail: Marta.Soczawa@innogy.com
tel. 22 821 4264

 • Geodezja

Borucka Marzena
e-mail: Marzena.Borucka@innogy.com
tel. 22 821 3701

 • Odczyty liczników
 • Artykuły czystościowe
 • Artykuły spożywcze
 • Artukuły biurowe
 • BHP (ochrona osobista, odzież, obuwie, rękawice, sprzęt asekuracyjny)

Piskorz Robert
e-mail: Robert.Piskorz@innogy.com
tel. 22 821 4352

 • Usługi budowlane, Zarządzanie obiektami
 • Utylizacja odpadów
 • Naprawa nawierzchni
 • Usługi PPOŻ, kominiarskie, konserwacja wind, suwnic
 • Ochrona
 • Rozdzielnice nn, SN
 • Stacje (budynek + wyposażenie SN)
 • Złącza pomiarowe i kablowe

Leszczyński Sebastian
e-mail: Sebastian.Leszczynski@innogy.com
tel. 22 821 4216

 • Projekty przyłączeniowe
 • Prace montażowe rozdzielnie WN, SN i nN / przyłącza domowe
 • Transformatory

Szal Tomasz
e-mail: Tomasz.Szal@innogy.com
tel. 22 821 4225

 • Narzędzia ręczne i elektronarzędzia

Portal Dostawy RWE Wejdź

Platforma aukcji elektronicznych Wejdź