Fotowoltaika w Warszawie i nie tylko - wszystkie informacje w jednym miejscu

Rozważasz inwestycję w panele fotowoltaiczne? W takim razie masz zapewne mnóstwo pytań. Zebraliśmy w jednym miejscu najważniejsze zagadnienia dotyczące fotowoltaiki. Poniżej znajdziesz informację o aspektach formalnych, prawnych, a także technicznych Twojej przyszłej instalacji. Sprawdź, co warto wiedzieć o fotowoltaice w Warszawie i nie tylko.

 

Aspekty formalne i finansowe

Wszelkie informacje dotyczące ilości wprowadzonej do sieci energii wyprodukowanej w mikroinstalacji fotowoltaicznej przyłączonej do OSD innogy STOEN Operator są dostępne pod numerem telefonu: +48 22 821 31 31 lub adresem e-mail: operator@innogy.com.

Aby móc zainstalować panele fotowoltaiczne należy spełnić następujące wymagania:

 • Posiadać tytuł własności bądź umowę dzierżawy nieruchomości lub gruntu, na których będzie posadowiona instalacja,
 • Dach o odpowiedniej wytrzymałości lub stabilny grunt,
 • Brak zacienienia terenu przez okoliczne budynki i/lub obiekty na dachu

innogy Polska, oferuje finansowanie inwestycji na dogodnych warunkach w porozumieniu z renomowanymi instytucjami finansowymi. Ponadto, innogy Polska oferuje wsparcie merytoryczne i formalne w znalezieniu odpowiednich form dofinansowania, a także w przygotowywaniu wniosków do instytucji zewnętrznych w celu pozyskania środków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Na budowę instalacji o wielkości nieprzekraczającej 40 kWp nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

W zależności od lokalizacji instalacji do dokładnej  wyceny będą niezbędne następujące informacje oraz dokumenty:
Instalacja PV na dachu budynku:

 • Dokładny adres inwestycji,
 • Aktualna moc przyłącza energetycznego budynku,
 • Rzut dachu,
 • Rzut konstrukcji wsporczej dachu,
 • Zdjęcia dachu na którym planuje się instalację PV,
 • Założenia, wymagania, sugestie klienta odnośnie instalacji PV.

Instalacja PV na gruncie:

 • Dokładny adres inwestycji (numer działki, okręg administracyjny),
 • Aktualna moc przyłącza energetycznego budynku,
 • Mapa zagospodarowania terenu,
 • Zdjęcia terenu na którym planuje się instalację PV,
 • Założenia, wymagania, sugestie klienta odnośnie instalacji PV.

Wszystkie powyższe dokumenty (rzuty, mapy, projekty) dostępne są w projekcie budowlanym, który także może Klient przekazać (w wersji elektronicznej) do wyceny instalacji PV.

Dla mikroinstalacji do 40 kWp przyłączenie do sieci jest obowiązkiem operatora. Operator pokrywa również koszty związane z przyłączeniem instalacji (przyłączenie do sieci wymaga wymiany licznika energii elektrycznej na dwukierunkowy) co wynika z zapisów w Ustawie Prawo Energetyczne.

Zagadnienia techniczne

Wszelkie problemy i awarie instalacji fotowoltaicznych zamontowanych przez innogy Polska można zgłaszać poprzez specjalny formularz reklamacyjny, który dostępny jest tutaj.

Instalacja paneli o mocy 10 kWp dla średniej polskiej firmy trwa około 1 – 2 tygodni (czas instalacji jest mocno uzależniony od rodzaju dachu, powierzchni itp.) Im większa instalacja, tym dłuższy czas montażu.

W przypadku instalacji dla domu (moc  4 kWp) montaż paneli trwa około 2 – 3 dni.

Moduły fotowoltaiczne są bardzo odporne na różnego rodzaju uszkodzenia oraz czynniki atmosferyczne. Śnieg i deszcz (czyli zachmurzenie) powodują, iż moduły nie pracują w optymalny sposób. Natomiast wiatr chłodzi moduły (szczególnie latem) co przekłada się na ich większą moc.

Instalacja 1 kW zajmuje powierzchnię od 7 m² do 15 m² w zależności od rodzaju dachu, zacienienia, kąta posadowienia oraz ilości elementów zacieniających na dachu. Moduły powinny być ustawione tak, aby nie były zacienione przez jakikolwiek element. Najbardziej optymalny kąt nachylenia modułów do podłoża to 35 °.

Tak. Ogniwa fotowoltaiczne pracują przez cały rok niezależnie od warunków atmosferycznych i temperatury. Jedynym warunkiem ich pracy jest obecność promieniowania słonecznego. W okresie zimowym instalacja produkuje mniej energii niż latem (produkcja w miesiącach zimowych stanowi około 20% produkcji z okresu letniego). Ponadto, ogniwa fotowoltaiczne nie pracują w nocy.

Instalacja fotowoltaiczna działa bezobsługowo, więc nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów obsługi (wyjątkiem są awarie modułów, które zdarzają się bardzo rzadko). Same moduły nie wymagają stałej konserwacji, warto jednak raz na jakiś czas dokonać przeglądu instalacji pod kątem prawidłowości jej pracy jak i dokonać inspekcji wizualnej modułów po bardziej intensywnych burzach i/lub porywistych wiatrach jak i na okoliczność występowania punktowych zabrudzeń np. odchodów ptaków (mogą w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do uszkodzenia modułów).

Optymalnie umiejscowiona instalacja fotowoltaiczna (PV) o mocy 10 kWp (średniej wielkości instalacja dla firmy) jest w stanie wyprodukować w ciągu roku około 9,5 MWh (megawatogodzin). Przeciętna polska firma zużywa w ciągu roku około 36 MWh, czyli system fotowoltaiczny średniej wielkości pokrywa około 26% zapotrzebowania firmy na energię elektryczną.

W przypadku instalacji dla domu średnia wielkość instalacji to 4 kWp. Przeciętne roczne zużycie energii w gospodarstwie domowym to 5 MWh, czyli instalacja o mocy 4 kWp jest w stanie wyprodukować nawet do 76% rocznego zapotrzebowania (3,8 MWh). 

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu odbywa się na podstawie przygotowanego wcześniej dokładnego projektu (sporządzonego na podstawie wizji lokalnej). Do jej wykonania wykorzystuje się specjalne konstrukcje wsporcze przeznaczone pod moduły fotowoltaiczne i dopasowane do konkretnego poszycia dachowego, dlatego też nie ma zagrożenia, iż instalacja w jakikolwiek sposób uszkodzi dach lub jego elementy.

Żywotność modułów fotowoltaicznych jest długa. Projektowany czas życia instalacji fotowoltaicznej to 25 lat i taką gwarancję na moc modułów oferują producenci głównego urządzenia jakim jest moduł fotowoltaiczny. Po tym okresie wydajność modułów jest nie mniejsza niż 80% mocy.

Zasadniczą różnicą pomiędzy kolektorami słonecznymi a modułami fotowoltaicznycmi jest ich przeznaczenie. Kolektory słoneczne zamieniają promieniowanie słoneczne na energią cieplną potrzebną np. do pogrzania wody. Natomiast moduły fotowoltaiczne zamieniają promieniowanie słoneczne na energię elektryczną (prąd stały), który dzięki falownikowi (inwerterowi) zamieniany jest na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.

Tak, ale tylko w przypadku instalacji wyspowej (off-grid), która wyposażona jest w akumulatory i nie jest podłączona do sieci energetycznej. W przypadku standardowej instalacji podłączonej do sieci (on-grid) nie ma takiej możliwości, ponieważ każda awaria lub wyłączenie sieci powoduje automatyczne wyłączenie falownika (inwertera) co podyktowane jest względami bezpieczeństwa.

Głównymi czynnikami wpływającymi na optymalną wydajność modułów fotowoltaicznych są:

 • Kąt nachylenia - najlepszą produkcję energii uzyskamy posadawiając moduły pod kątem 30-35º,
 • Orientacja względem południa - najlepiej ustawić moduły w kierunku południowym (największe nasłonecznienie), odchylenie od kierunku południowego powoduje zmniejszenie ilości wyprodukowanej energii w ciągu roku,
 • Zacienienie - zacienienie pojedynczego ogniwa przekłada się na spadek generowanego prądu w całym module co z kolei przekłada się na prąd generowany w łańcuchu szeregowo połączonych modułów,
 • Temperatura – wraz ze wzrostem temperatury modułów (bardzo intensywne słońce, bezwietrzna pogoda) spada moc przez nie generowana. Nie jest to jednak duży spadek mocy (około 0,4% na 1°C dla modułów krystalicznych),
 • Natężenie promieniowania słonecznego – im więcej promieniowania pada na płaszczyznę modułu tym więcej energii zostanie wyprodukowane. W dni pochmurne systemy PV generują znacznie mniej energii niż w dni słoneczne.

Jedynym elementem instalacji, który wytwarza dźwięk jest inwerter. Jednak jest on słyszalny jedynie przy samym urządzeniu i jest porównywalny do ludzkiego szeptu.

Inwerter (falownik) jest sercem i mózgiem systemu fotowoltaicznego. Odpowiada on za zmianę prądu stałego dostarczanego przez moduły fotowoltaiczne na prąd zmienny o parametrach takich jak w sieci publicznej. W związku z tym, iż inwerter jest kluczowym elementem instalacji, bardzo ważny jest odpowiedni jego dobór, który wpłynie na niezawodność i wydajność całego systemu.

Mikroinstalacje – zasady i etapy przyłączenia

Aby zgłosić przyłączenie mikroinstalacji do sieci innogy, wypełnij wniosek, który znajdziesz na stronie Portalu Przyłączeniowego innogy Stoen Operator

Do zgłoszenia dołącz następujące załączniki (dostaniesz je od wykonawcy inwestycji):

 • Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
 • Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikacja techniczna/ karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
 • Deklaracja zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.

Dokumenty złóż w innogy Stoen Operator w pierwszej kolejności po wykonaniu mikroinstalacji.
Jeśli dokumenty składać będzie osoba niebędąca właścicielem mikroinstalacji, do zgłoszenia dołącz pełnomocnictwo upoważniające do występowania w Twoim imieniu.

Dokumenty możesz złożyć:

 • Osobiście
  Biuro Obsługi Klientów – Dystrybucja
  Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa
  czynne:
  poniedziałek w godz. 08.00 -18.00
  wtorek, środa, czwartek w godz. 08.00 -16.00
  piątek w godz. 8.00 -14.00
 • Korespondencyjnie na adres
  Biuro Obsługi Klientów – Dystrybucja
  Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
  ul. Rudzka 18, 01-689 Warszawa

Po sprawdzeniu mikroinstalacji przez Operatora, na Twój adres korespondencyjny wysłane zostanie „Potwierdzenie mocy przyłączeniowej oraz możliwości przyłączenia instalacji” Operator umówi się z Tobą na montaż licznika dwukierunkowego.

W ciągu 30 dni operator w umówionym terminie przyjedzie do Ciebie i zamontuje licznik dwukierunkowy.

Następnie udaj się do najbliższego salonu innogy Polska, w celu podpisania aneksu do umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii.

Jeśli posiadasz podpisaną umowę kompleksową na sprzedaż i dystrybucję energii z innogy Polska, dodatkowo zabierz ze sobą:

 • ”Potwierdzenie mocy przyłączeniowej oraz możliwości przyłączenia instalacji” (otrzymane od OSD)

Jeśli nie posiadasz podpisanej umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii z innogy Polska, dodatkowo zabierz ze sobą:

 • „Potwierdzenie mocy przyłączeniowej oraz możliwości przyłączenia instalacji” (otrzymane od OSD)
 • Protokół zdawczo-odbiorczy dla domu - dotyczy tylko zakupu/przejęcia lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.

Od momentu wypełnienia wszystkich formalności, energia wyprodukowana przez Twoją mikroinstalację i wprowadzona do naszej sieci jest bilansowana i rozliczana w okresach półrocznych.

Sprawdź, jak teraz wygląda Twoja faktura od innogy!

Szczegółowe zasady rozliczania klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców opisane są w dokumentach:

Panele fotowoltaiczne dla domu

Wypełnij formularz

Panele fotowoltaiczne dla małych i średnich firm

Wypełnij formularz

Jeśli chcesz zgłosić awarię instalacji fotowoltaicznej, wypełnij formularz, a nasz specjalista niezwłocznie zajmie się Twoją sprawą.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Umowy Faktury Liczniki