Wybierz dział

aby dowiedzieć się więcej o innogy Polska, naszym Zarządzie oraz wartościach jakie wyznajemy.

O grupie

Grupa innogy jest jednym z wiodących europejskich koncernów energetycznych. Grupa działa w obszarach energii odnawialnej, elektroenergetycznej i gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzedaży, skupiając się w swoich działaniach na oferowaniu obecnym i przyszłym klientom innowacyjnych i zrównoważonych produktów oraz usług, dzięki którym będą oni mogli w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia. Kluczowymi rynkami działalności Grupy innogy są Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Polska, Czechy, Słowacja oraz Węgry.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię 930 tys. klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działa spółka innogy Business Services Polska Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy obsługi wewnętrznej koncernu innogy w zakresie rachunkowości, finansów i innych procesów biznesowych, a także obszaru IT. innogy Polska Contracting z siedzibą we Wrocławiu prowadzi działalność głównie w południowo-zachodniej Polsce i sprzedaje ciepło wytwarzane we własnych 29 kotłowniach gazowych, olejowych i węglowych. Do Grupy innogy w Polsce należą również farmy wiatrowe o łącznej mocy ponad 220 megawatów.

Więcej informacji nt. działalności innogy Polska S.A. dostępne jest na stronie innogy.com

Compliance w Grupie RWE

innogy jako część Grupy RWE niezwykle poważnie traktuje kwestie związane z przestrzeganiem Kodeksu Etycznego. Ważne jest to, aby nasze środowisko pracy było przejrzyste. Oznacza to, że wszystkie działania biznesowe należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa. Postępowanie zgodnie z Kodeksem Etycznym oznacza dla nas przestrzeganie określonych zasad etycznych stosowanych w spółkach z koncernu RWE, do których przestrzegania dobrowolnie się zobowiązaliśmy. Nasze standardy są opisane w Kodeksie Etycznym RWE z 2005 roku i obowiązują w całym koncernie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przestrzegania Kodeksu Etycznego, prosimy je kierować na adres Zespołu Compliance. Poniżej znajdują się informacje o Kodeksie Etycznym RWE, zapobieganiu korupcji i organizacji struktur compliance w Grupie RWE.

Kodeks Etyczny RWE

innogy jako część Grupy RWE podlega zasadom Kodeksu RWE.

Integralność wszystkich naszych działań jest podstawowym warunkiem trwałego i pomyślnego rozwoju. Jesteśmy świadomi roli, jaką pełnimy w społeczeństwie oraz naszej odpowiedzialności wobec klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy i pracowników.

Zasady leżące u podstaw Kodeksu Etycznego RWE stanowią fundament działalności Grupy RWE, zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie. Chcemy zachęcić pracowników do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania, a celem Kodeksu Etycznego RWE jest wyznaczenie jasnych wytycznych w codziennej pracy. Kodeks określa zgodność naszych działań z przepisami prawa, a także ze społecznymi i kulturowymi standardami i normami. Jest on oparty na inicjatywie Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalne Porozumienie (Global Compact), do której przystąpiliśmy w 2004 roku, oraz zasadach OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Aby mieć gwarancję, że podstawowe zasady Kodeksu Etycznego RWE staną się naszą nadrzędną zasadą, stanowić one będą podstawę dla wszystkich innych regulacji biznesowych. Raz w roku menedżerowie spółek z koncernu Grupy RWE będą składali sprawozdania na temat przestrzegania Kodeksu Etycznego RWE.

Zapobieganie Korupcji

Unikanie konfliktów interesów to najwyższy priorytet w innogy. Prywatne interesy pracowników i interesy spółek z koncernu innogy powinny być stanowczo oddzielone. Ponadto dużą wagę przykładamy do tego, aby korzyści finansowe i innego rodzaju zyski nie miały wpływu na decyzje. Postanowienia Kodeksu Etycznego RWE stały się podstawą nowych zasad obowiązujących w całym koncernie. Określają one szereg szczegółowych procedur dotyczących przyjmowania i wręczania podarunków oraz zaproszeń.

Wewnętrzna dokumentacja innogy:
W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu transparentności w koncernie RWE w styczniu 2010 roku wprowadzono narzędzie do przekazywania dokumentacji. Zawiera ono istotne dane i dokumenty dotyczące darowizn, sponsoringu, umów doradztwa oraz świadczeń osób trzecich na rzecz osób pełniących funkcje służbowe.

Zewnętrzna Linia Antykorupcyjna

Koncern innogy w obszarze postępowania zgodnego z Kodeksem Etycznym RWE wspiera zewnętrzna osoba kontaktowa. Dzwoniąc na zewnętrzną linię antykorupcyjną, mogą się z nią kontaktować nie tylko pracownicy, ale także dostawcy i partnerzy biznesowi.

 

Niemcy
T 00800 7779 3300
Wielka Brytania
020 7825 5999
Indie
0124 4390781
(numer płatny)
Indonezja
0800 1 428 529
Holandia
0800 2858002
Polska
0800 484810
Słowacja
T 0800 608 068
Czechy
T 800 900 997
Węgry
T 068 0911 054


Pozostałe kraje

Wszyscy pracownicy pracujący w niewymienionych wyżej krajach mogą zwrócić się do zewnętrznej linii antykorupcyjnej poprzez e-mail i poprosić o oddzwonienie. Alternatywnie można zadzwonić na płatny numer +49 211 470 530.

E-Mail to Simmons & Simmons
W Słowacji także to BBH Slovensko
W Czechach także to Brzobohatý Brož & Honsa

Adres
Simmons & Simmons LLP
Attn: Mr Sascha Kuhn
"innogy Hotline"
Breite Str. 31
D-40213 Düsseldorf

Fax 0049 - 211 - 470 53 53
powołując się na "innogy Hotline - SZZK"

Zewnętrznymi osobami kontaktowymi są prawnicy. W Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Polsce, Czechach, na Słowacji i na Węgrzech wyznaczone są osoby kontaktowe, które pracują na miejscu i znają język danego kraju. Funkcję koordynującą pełni kancelaria Simmons&Simmons LL.P, którą wspierają zaprzyjaźnione kancelarie w wyżej wymienionych krajach. Na Słowacji funkcję koordynującą pełni także kancelaria BBH.

Zasada jest taka, że zewnętrzna osoba kontaktowa podsumowuje otrzymane informacje i przekazuje je do Głównego Pełnomocnika ds. Kodeksu Etycznego RWE AG. Główny Pełnomocnik ds. Kodeksu Etycznego decyduje o tym, jaki będzie tryb postępowania w przypadku konkretnej informacji. Zazwyczaj sprawdza się przekazane informacje dotyczące stanu faktycznego i podejmuje się wszelkie konieczne działania mające na celu usunięcie ewentualnych nieprawidłowości.

Zasadniczo osoba dzwoniąca podaje swoje dane osobowe i zostawia swoje dane kontaktowe. Jest to wymagane ze względu na możliwość zadania pytań przez osobę kontaktową. Zewnętrzne osoby kontaktowe traktują nazwiska osób dzwoniących oraz ich dane kontaktowe w sposób poufny. Po konsultacji z osobą dzwoniącą dane te są ujawniane przedsiębiorstwu - innogy. Zasadniczo osoba dzwoniąca nie musi obawiać się żadnych sankcji związanych z przekazaniem informacji. Nie dotyczy to jednak przypadku, w którym dochodzi do świadomego i zamierzonego przekazania nieprawdziwych informacji.

Jeśli osoba dzwoniąca chce być informowana o dalszym trybie postępowania związanego z przekazaną informacją, może o to poprosić. Zazwyczaj spełnia się tę prośbę. W razie ewentualnych pytań dotyczących dalszego trybu postępowania osoba dzwoniąca jest proszona o podanie trzyczęściowego numeru zdarzenia, nadawanego w momencie przekazania informacji.

Koszty działalności zewnętrznej osoby kontaktowej ponosi innogy. Podane numery telefonu są bezpłatne, oprócz numeru, który został oznaczony inaczej.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres Zespołu Compliance

Organizacja Struktur Compliance

W październiku 2009 roku w RWE AG utworzono niezależną jednostkę ds. Kodeksu Etycznego, która określa ogólne zasady przestrzegania Kodeksu Etycznego dla całego koncernu. Jednostką tą kieruje dr Wolfgang Fritzen, Główny Pełnomocnik ds. Kodeksu Etycznego.

Kwestie dotyczące Kodeksu Etycznego są przedmiotem dyskusji i ocen przez pełnomocników ds. kodeksu etycznego w poszczególnych spółkach koncernu RWE. Z pełnomocnikami mogą kontaktować się wszyscy pracownicy, którzy mają wątpliwości w danej sprawie.

Jednak oprócz możliwości kontaktowania się z właściwym pełnomocnikiem ds. kodeksu etycznego, każdy pracownik powinien umieć ocenić, czy określone działania mieszczą się w granicach wyznaczonych przez Kodeks Etyczny czy nie. Jeśli tak nie jest, pracownik może podjąć odpowiednie kroki. W tym zakresie pracownicy zdobywają wiedzę dzięki szkoleniom, programom e-learningowym oraz innym działaniom komunikacyjnym.

Każdy pracownik, który dowie się o naruszeniach i nie chce poinformować o tym swojego przełożonego lub pełnomocnika ds. kodeksu etycznego, może zwrócić się do zewnętrznej osoby kontaktowej dla koncernu RWE.