Zmiany w umowie

Jeśli z innogy Polska masz zawartą kompleksową umowę sprzedaży i dystrybucji energii i chcesz zmienić grupę taryfową, przekaż nam wniosek o zmianę grupy taryfowej

 • Internetowo – mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Jeśli masz oddzielną umowę z innogy Polska i lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), w sprawie zmiany grupy taryfowej, zwróć się bezpośrednio do OSD.

Zmiana grupy taryfowej dokonywana jest na wniosek Klienta. Wybraną grupę taryfową możesz zmieniać, nie częściej niż, co 12 miesięcy (dotyczy to zmiany grupy taryfowej bez zmiany przeznaczenia lokalu lub budynku).

Jesteś zobowiązany dokonać zmiany grupy taryfowej, kiedy zmieniasz przeznaczenie lokalu lub części budynku z funkcji mieszkalnej na gospodarczą lub odwrotnie.

Możesz dokonać zmiany grupy taryfowej, kiedy

 • Chcesz zrezygnować z rozliczenia w cyklu wielostrefowym
 • Chcesz rozliczać się w cyklu wielostrefowym
 • Uzyskasz dokumenty potwierdzające zakończenie budowy domu (zmiana z grupy taryfowej C na G)
 • Zmieniasz przydział mocy
 • Stwierdzisz, że korzystasz z taryfy niezgodnej z zawartą przez Ciebie Umową sprzedaży energii elektrycznej.

Pamiętaj

 • Raz w roku obowiązywania taryfy możesz zmniejszyć wielkość mocy umownej. W takim przypadku następuje zwiększenie opłaty stałej, z tego tytułu o 10%, w okresie objętym korektą (od momentu zmniejszenia mocy do końca roku kalendarzowego). Zmniejszenie następuje, nie wcześniej niż po upływie 30. dni, z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 • Zmiana spowoduje konieczność podpisania nowej Umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub świadczenia usług dystrybucji.
 • Zwiększenie mocy, powyżej mocy przyłączeniowej dla obiektu, wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) odpowiedniego Wniosku o podanie warunków przyłączenia oraz uiszczenia opłaty przewidzianej w obowiązującej Taryfie OSD.
 • Zmiana grupy taryfowej dokonywana jest na Twój wniosek, po podpisaniu Umowy sprzedaży energii elektrycznej i/lub świadczenia usług dystrybucji.
 • Wybrana przez Ciebie grupa taryfowa obowiązuje co najmniej 12 miesięcy. Prace instalacyjne związane z wymianą licznika wymagają pisemnej zgody właściciela budynku oraz określenia miejsca przyłącza wewnętrznej linii zasilającej.
 • W przypadku nowo wybudowanego budynku, zmiana grupy taryfowej z C na G następuje na podstawie pozwolenia na użytkowanie budynku lub zawiadomienia o zakończeniu budowy (należy okazać odpowiedni dokument). W pozostałych przypadkach zmiana taka może zostać dokonana, po kontroli techniczno-taryfowej przeprowadzonej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
 • Zmiana grupy taryfowej wiąże się ze zmianą cen i stawek opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą innogy Polska.

Krok 1

Przekaż nam wniosek o zmianę grupy taryfowej.

Krok 2

Dotyczy zmiany z grupy taryfowej C na G w przypadku zakończenia budowy domu.
Zgodnie z Prawem budowlanym budynki w trakcie budowy, czyli do chwili ich odbioru technicznego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku (w przypadku budynków wielolokalowych) lub złożenia zawiadomienia do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (w przypadku budownictwa indywidualnego), zaliczane są do grupy taryfowej C.

W takim przypadku zmiana z taryfy C na G może nastąpić po

 • Dokonaniu odczytu licznika energii elektrycznej
 • Okazaniu lub przesłaniu do innogy Polska wraz z wnioskiem kopii pozwolenia na użytkowanie budynku lub potwierdzenia złożenia do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy

Krok 3

Po otrzymaniu od Ciebie wniosku, innogy Polska wyznaczy termin wymiany lub odczytu licznika.

Krok 4

Dostarczymy Ci zaktualizowane, kompleksowe umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji lub aneksy potwierdzające zmianę taryfy.

Krok 5

Sprawdzasz, czy dane zawarte w kompleksowej umowie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji, potwierdzających zmianę taryfy, są prawidłowe i składasz podpis na dwóch egzemplarzach. Po złożeniu podpisu odeślij oba egzemplarze do innogy Polska na adres innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa.

Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony. Zmiana taryfy następuje od dnia wymiany lub kontroli licznika i zgodnie ze wskazaniami wówczas na nim odnotowanymi.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem innogy Polska? E-faktury Licznik bez tajemnic