Rozliczenia

W razie potrzeby przedstawienia do kontroli Urzędu Skarbowego e-faktur, powinieneś zapisać pliki pdf z wybranymi e-fakturami (najlepiej w kolejności chronologicznej) na dowolnym nośniku danych (np. płycie CD) i dostarczyć ten nośnik do Urzędu Skarbowego.

Pliki te możesz gromadzić samodzielne lub skorzystać z serwisu Moje innogy, gdzie w sekcji Finanse znajdują się chronologiczne wykazy wszystkich plików z fakturami i e-fakturami. Masz do nich stały dostęp on-line.

Dane Klienta możesz zmienić

 • Internetowo - przesyłając wypełniony wniosek mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie - przesyłając wypełniony wniosek na adres korespondencyjny innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Dane teleadresowe Klienta możesz zmienić

 • Internetowo – w serwisie Moje innogy lub przesyłając wypełniony wniosek mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię nr 22 821 39 39
 • Listownie-przesyłając wypełniony wniosek na adres korespondencyjny innogy Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Dane na umowie możesz zmienić

 • Internetowo - przesyłając wypełniony wniosek mailem na adres Biznes@innogy.com
 • Listownie - przesyłając wypełniony wniosek na adres korespondencyjny innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Jeśli na Twoim koncie powstała nadpłata za pobraną energię elektryczną, na Twoje życzenie nadpłatę możemy zwrócić lub przeksięgować na Twoje inne konto (np. na konto drugiego punktu poboru energii, którego sprzedawcą jest innogy Polska).

Aby uzyskać zwrot nadpłaty przekaż nam formularz lub pisemne oświadczenie, podając numer konta bankowego, na który mamy przekazać kwotę. Możesz to zrobić

 • Listownie – na adres korespondencyjny innogy Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa
 • Internetowo - przesyłając wypełniony wniosek mailem na adres Biznes@innogy.com

Jeśli opłacasz faktury co miesiąc zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek, nadpłaty z bieżącego rozliczenia.

Jeśli opłacasz faktury co 6 lub 12 miesięcy zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje: nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął oraz odsetki, które zostały naliczone we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór i ryczałt.

Kwota zadłużenia nie obejmuje nadpłaty z bieżącego rozliczenia. Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia.
Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Nie musisz już od niej nic odejmować.

Jeśli zauważysz nieprawidłowości na fakturze, skontaktuj się z nami.

Przed zgłaszaniem reklamacji prosimy o przygotowanie następujących danych:

 • Numer konta umowy uwidoczniony na fakturze w szarym polu w prawnym górnym rogu
 • Aktualne wskazanie licznika energii elektrycznej (jak odczytać licznik?)

Na podstawie przekazanych przez Ciebie aktualnych wskazań licznika dokonamy weryfikacji rozliczenia lub prognoz zużycia. W ciągu 14 dni zostaniesz poinformowany o przebiegu złożonej reklamacji.

Korekta rozliczeń może być sporządzona w następujących przypadkach:

 • Stwierdzenia na otrzymanej fakturze błędnych wskazań licznika (np. pomyłka w odczycie)
 • Znacznej zmiany wysokości średniego zużycia energii elektrycznej w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego - dotyczy to wyłącznie Klientów, którzy otrzymują faktury z innogy Polska w cyklu rozliczeniowym innym niż 1. miesięczny
 • Błędnego rozliczenia na skutek wadliwego działania urządzenia pomiarowego – po potwierdzeniu nieprawidłowego działania urządzenia przez pracowników serwisu technicznego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Korekta obejmuje jeden lub kilka okresów rozliczeniowych, w których wystąpiły nieprawidłowości lub błędy.

Pełnomocnictwo ogólne dla Klientów biznesowych

Jeśli chcesz upoważnić kogoś do reprezentowania Twoich interesów przed innogy Polska, przekaż nam wypełniony druk pełnomocnictwa

 • Listownie - na adres korespondencyjny innogy Polska, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa

Faktura

Na pierwszej stronie faktury, w szarych polach znajdziesz najważniejsze informacje, jak kwota i termin płatności. Na drugiej stronie faktury znajdziesz szczegółowe rozliczenie. Druki zawierają również informacje o produktach i usługach dostępnych w innogy Polska.

Faktury innogy Polska drukujemy dwustronnie, ponieważ przyczynia się to do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Zobacz szczegółowy opis faktury.

Faktura powinna zostać dostarczona, na wybrany przez Ciebie adres, zgodnie z warunkami umowy lub nie później niż na 7 dni przed terminem płatności. Jeżeli faktura nie dotarła do Ciebie na czas, prosimy o kontakt

W przypadku zgubienia faktury, możesz w dowolnym czasie i miejscu pobrać jej duplikat w serwisie Moje innogy lub skontaktować się z nami

Najlepszym sposobem zapobiegania utracie papierowych wersji faktur jest wybór bezpłatnej usługi e-faktura. Dzięki przejściu na e-fakturę i rejestracji w Moim innogy masz nieograniczony dostęp

 • Do informacji o Twoich płatnościach
 • Oryginałów e- faktur
 • Archiwum wszystkich faktur

Jeśli oprócz faktury rozliczeniowej, otrzymujesz również prognozy zużycia, oznacza to, że rachunki za energię płacisz co 6 lub 12 miesięcy. Prognozowanie zużycia dotyczy wszystkich Klientów rozliczanych w okresie dłuższym niż jeden miesiąc. 

W cyklach rozliczeń 6. i 12. miesięcznym, rozliczenia za energię opierają się jednocześnie na rzeczywistych wskazaniach liczników i prognozowaniu zużycia. Dlatego w każdym kolejnym okresie rozliczeniowym otrzymujesz dwa typy dokumentów: fakturę rozliczeniową oraz prognozy zużycia.
Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na kolejne okresy rozliczeniowe, polega na zestawieniu wskazań ostatniego i bieżącego odczytu licznika oraz historycznych danych o zużyciu (odpowiedni okres kalendarzowy poprzedniego roku). Prognoza dla każdego lokalu uwzględnia długość okresu rozliczeniowego i charakterystykę zużycia (np. jak dużo energii zużywasz w poszczególnych godzinach). Na podstawie tych danych wyliczane jest średnie dzienne zużycie energii elektrycznej. Mnożąc średnie dzienne zużycie przez ilość dni kolejnego okresu rozliczeniowego otrzymujemy prognozę zużycia.

Taki model rozliczeń jest zgodny z Prawem Energetycznym, Rozporządzeniem Taryfowym i Taryfą innogy Polska.

Wykres zużycia jest prezentowany na fakturach rozliczeniowych dla Klientów rozliczanych w cyklu 1. miesięcznym. Jeśli rozliczasz się, co 6 lub 12 miesięcy nie mamy wystarczająco dużo danych, żeby sporządzić dla Ciebie wykres zużycia w poszczególnych miesiącach. Wykres nie jest prezentowany również na prognozach zużycia, fakturach dekadowych, fakturach-ratach i fakturach korygujących.

Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia. Zaległe płatności powinieneś spłacić na podstawie faktur i innych dokumentów, np. not odsetkowych, których termin płatności minął. Możesz jednak złożyć do nas dyspozycję zaksięgowania nadpłaty na nieopłacone faktury. 

Wyjątek stanowi sytuacja w 6. lub 12. miesięcznym cyklu rozliczeń, jeżeli w tym samym cyklu rozliczeniowym powstaną jednocześnie zadłużenie wynikające z nieopłacenia prognoz zużycia i nadpłaty wynikające z mniejszego niż prognozowane rzeczywistego zużycia energii. W tej wyjątkowej sytuacji powstała nadpłata automatycznie pomniejszy zadłużenie z tytułu nieopłaconych prognoz.   

Jeśli opłacasz faktury co miesiąc zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór energii i ryczałt, naliczonych odsetek, nadpłaty z bieżącego rozliczenia.

Jeśli opłacasz faktury co 6 lub 12 miesięcy zadłużenie wskazane na fakturze obejmuje: nieopłacone faktury za energię, których termin płatności upłynął oraz odsetki, które zostały naliczone we wcześniejszych okresach rozliczeniowych. Zadłużenie nie obejmuje nieopłaconych faktur za usługi dodatkowe, nielegalny pobór i ryczałt.

Kwota zadłużenia nie obejmuje nadpłaty z bieżącego rozliczenia. Nadpłata nie pomniejsza Twojego zadłużenia.
Jeśli chcesz spłacić zadłużenie, sprawdź kwotę podaną w szarym polu na pierwszej stronie faktury rozliczeniowej. Nie musisz już od niej nic odejmować.

Opłata OZE została wprowadzona do rozliczeń za świadczone usługi dystrybucyjne odbiorcom końcowym mocą ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) zwaną również „Ustawa OZE” i obowiązuje od 1 lipca 2016 roku.

Całość pobranej Opłaty OZE jest przekazywana do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (PSE S.A.), który gromadzi środki z tytułu Opłaty OZE, a następnie przekazuje te środki operatorowi rozliczeń energii odnawialnej (Zarządca Rozliczeń S.A.) , który przeznacza tę opłatę na rozwój odnawialnych źródeł energii, pokrycie kosztów swojej działalności oraz na ewentualne pokrycie niedoboru środków na rachunku opłaty przejściowej.

Podmiotem odpowiedzialnym za pobranie opłaty OZE od odbiorców końcowych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator jest innogy Stoen Operator, będący jednocześnie „Płatnikiem opłaty OZE” lub sprzedawcy kompleksowi.

Opłata OZE naliczana jest od energii pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego. Stawka opłaty netto wynosi 2,51 zł/MWh (0,00251zł/kWh) i naliczana jest od każdej zużytej jednostki energii elektrycznej (wyjątkiem są tutaj tzw. odbiorcy przemysłowi, dla których ustawodawca wprowadził współczynniki korygujące w zależności od wielkości zużywanej energii elektrycznej i sposobu jej wykorzystania).

Stawka opłaty OZE dla wszystkich Klientów jest jednakowa i wynosi w roku 2016 2,51 zł (netto)/MWh (0,00251zł(netto)/kWh). Wyjątkiem są tzw. odbiorcy zużywający energię elektryczną w wysokości powyżej 100GWh rocznie, którzy złożyli stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz uzyskali status tzw. odbiorcy przemysłowego.

Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od odbiorcy przemysłowego, który złożył ww. oświadczenie i dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 ust. 2 ustawy o OZE, wyniosła:

 • nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80% stawki opłaty OZE,
 • więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – jest 60% stawki opłaty OZE,
 • więcej niż 40% – jest 15% stawki opłaty OZE

TAK, jest integralną częścią opłat dystrybucyjnych na fakturze.

Opłata OZE jest obowiązkowa (wynika z „Ustawy OZE”) i muszą ją płacić wszyscy odbiorcy końcowi na podstawie otrzymanych faktur od Sprzedawcy energii elektrycznej lub OSD, z którymi posiadają zawartą umowę kompleksową lub umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Muszą ją wnosić wszyscy odbiorcy końcowi zgodnie z otrzymywanymi fakturami za świadczone usługi sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej od swojego sprzedawcy energii elektrycznej w przypadku posiadania jednej umowy kompleksowej lub Operatora Systemu Dystrybucyjnego w przypadku posiadania umów rozdzielonych.

Sposoby płatności

Polecenie zapłaty to wygodna forma regulowania rachunków. Dzięki poleceniu zapłaty Twoje rachunki będą płacone automatycznie i w terminie.

Jeśli Twój bank oferuje usługę polecenia zapłaty, a Ty wyrazisz deklarację płacenia rachunków za energię elektryczną w ten sposób, kwota wynikająca z faktury będzie automatycznie pobierana z Twojego rachunku.

Jeżeli wybierasz polecenie zapłaty, w odpowiednim dniu, my inicjujemy płatność, a bank umożliwia nam jej pobranie z Twojego konta.

Jeśli posiadasz zlecenie stałe, dokonaj wyboru między dwiema opcjami:

 • Polecenie zapłaty – rekomendowana przez nas, najpewniejsza i najwygodniejsza elektroniczna forma przesyłania danych do banku,
 • Zlecenie stałe - gdzie dane do systemu komputerowego wprowadzane są ręcznie na podstawie dokumentów przesłanych do banku.

Jeśli chcesz zyskać na czasie i minimalizować koszty opłat wybierz Polecenie zapłaty, jako formę płatności za prąd.

Jednorazowe wyrażenie zgody zwalnia Cię od konieczności samodzielnego dokonywania opłat w banku, w Salonie innogy, czy na poczcie.

Możesz kontrolować wysokość opłat, gdyż nadal przynajmniej 14 dni przed terminem płatności będziesz otrzymywał faktury, jedyna zmiana to adnotacja o automatycznym regulowaniu opłat.

Twoje rachunki będą zawsze opłacane w terminie, ponieważ to my pilnujemy terminów płatności oraz wysyłamy polecenie pobrania opłat z Twojego rachunku zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.

Masz pełną swobodę, jeżeli chcesz odwołać pojedyncze polecenie zapłaty lub w dowolnym momencie zrezygnować z usługi.

W zdecydowanej większości banków Polecenie Zapłaty jest bezpłatne.

Jeśli chcesz płacić za energię elektryczną za pomocą polecenia zapłaty, wypełnij druk Deklaracja zgody na obciążanie rachunku.

Przekaż nam wypełnioną deklarację

 • Listownie - na adres korespondencyjny innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa z dopiskiem "Polecenie zapłaty"

Ważne jest, żebyś

 • Wypełnił obie części deklaracji: pierwszą dla nas, drugą prześlemy do Twojego banku
 • Złożył podpis identyczny z kartą wzorów podpisów, złożoną w Twoim banku

Usługę aktywujemy w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia do nas deklaracji (w przypadku akceptacji przez bank).
Ulotki informacyjne i deklaracje są dostępne w każdym Salonie innogy 
Upewnij się czy bank, w którym masz konto, należy do Porozumienia Międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia Zapłaty.

Lista banków prowadzących polecenie zapłaty

Citi handlowy – zadzwoń na numer citiphone, usługa ruszy w ciągu 2. dni.

mBank – zadzwoń na numer mLinii lub wypełnij formularz na stronie internetowej, usługa ruszy w ciągu 2. dni.

Pekao S.A. – wypełnij formularz na stronie internetowej banku, usługa ruszy w ciągu 2. dni.

Jeśli chcesz zrezygnować z usługi polecenia zapłaty, wypełnij formularz odwołania zgody na polecenie zapłaty i przekaż go nam

 • Listownie – na adres innogy Polska, ul. Włodarzewska 68, 02-384 Warszawa z dopiskiem "Polecenie zapłaty"

Polecenie zapłaty jest uregulowane w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe (tekst jednolity z dnia 13 maja 2002r. Dz. U. Nr 72, poz.665, z późniejszymi zmianami).

24 grudnia 2012r. nastąpiły zmiany w regulacjach Polecenia Zapłaty:

 • Zmiana pojęć - płatnik i odbiorca w miejsce dotychczas w nomenklaturze bankowej funkcjonowały pojęcia: dłużnik i wierzyciel.
 • Możliwości odwołania najbliższej niezrealizowanej płatności w formie polecenia zapłaty (odwołanie polecenia zapłaty) na podstawie dyspozycji płatnika, złożonej najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem płatności.
 • Możliwości złożenia przez płatnika dyspozycji zwrotu polecenia zapłaty w terminie:
  • 8 tygodni (tj. 56 dni kalendarzowych) od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku, gdy płatnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej lub
  • 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego płatnika – w przypadku pozostałych płatników
 • Możliwości realizacji poleceń zapłaty bez ograniczeń kwotowych.

W każdym banku możesz opłacić fakturę z innogy Polska przelewem. Opłaty za przelew zależą od banku.

Bezprowizyjny punkt opłat znajduje się przy ul. Targowej 33a w Warszawie. Czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00- 18.00.

Jeżeli posiadasz konto w Moje innogy, rachunki za energię możesz również opłacić korzystając z usługi e-płatności automatycznych lub jednorazowych:

 • Dzięki aktywacji e-płatności automatycznych, wszystkie kolejne płatności będą ściągane z konta karty płatniczej zdefiniowanej przez Ciebie podczas procesu aktywacji usługi, którą można zainicjować poprzez Moje innogy. Aktywacja usługi jest zautomatyzowana, prosta i odbywa się w czasie rzeczywistym.
 • Możesz także korzystać z e-płatności jednorazowych wybierając do uregulowania wartość zadłużenia lub pojedynczą fakturę do opłacenia na stronie Finanse w Moje innogy.

Wartość prowizji od e-płatności od 01.01.2018 wynosi 1,00 zł. W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne oraz e-płatności w ramach usługi e-odczyt wynosi teraz 0,00 zł.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

E-płatności automatyczne:

 • Zaloguj się do serwisu Moje innogy
 • Na stronie Finanse wybierz fakturę do zapłacenia obok której znajduje się przycisk „Zapłać”
 • Po kliknięciu w przycisk „Zapłać” zostaniesz przekierowany na stronę bramki płatniczej naszego Partnera firmy Blue Media
 • W tym miejscu możesz wybrać spośród wielu opcji „e-płatności automatyczne”
 • Po wybraniu „e-płatności automatycznych” zostaniesz poproszony o rejestrację do portalu bm.pl oraz o podanie danych karty płatniczej, z której będą ściągane należności
 • W celu ostatecznej weryfikacji i synchronizacji zostanie przeprowadzona on line operacja pobrania należności z karty płatniczej wybranej przez Ciebie uprzednio przyciskiem „Zapłać” faktury w Moje innogy
 • O wyniku zapłaty ww. faktury oraz aktywacji usługi e-płatności automatycznych zostaniesz poinformowany na bieżąco drogą mailową lub sms-ową
 • O zbliżającej się kolejnej płatności w ramach e-płatności automatycznych zawsze zostaniesz powiadomiony na 2 dni przed terminem płatności (możesz wtedy ją odwołać)
 • W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne wynosi teraz 0,00 zł.

E-płatności jednorazowe:

 • Zaloguj się do serwisu Moje innogy
 • Wybierz na stronie Finanse płatność, którą chcesz zrealizować i kliknij "Zapłać"
 • Zostaniesz przekierowany na stronę Twojego banku
 • Wykonaj przelew
 • Data wpłaty ustalona zostanie przez Twój bank zgodnie z jego regulaminem
 • Wartość prowizji od e-płatności od 01.01.2018 wynosi 1,00 zł. W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne oraz e-płatności w ramach usługi e-odczyt wynosi teraz 0,00 zł.

Usługa e-płatności świadczona jest z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa bankowości elektronicznej. Za każdym razem otrzymasz potwierdzenie dokonania płatności, które będzie wysłane do Ciebie e-mailem na adres wskazany w serwisie Moje innogy. Przy pomocy e-płatności możesz dokonać każdorazowo opłaty za należności za energię elektryczną w kwocie od 1,00 zł do 5 000 zł. Usługa e-płatności obsługiwana jest przez firmę Blue Media S.A.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

E-płatności w serwisie Moje innogy to same korzyści:

 • Zyskujesz czas i wygodę – Płacisz za fakturę bez wychodzenia z domu,
 • Nie zrobisz błędu - formularz z danymi do przelewu generuje się sam, co zapobiega powstawaniu błędów przy wpłatach
 • Masz dostęp non-stop – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu masz dostęp do informacji i możesz uregulować rachunki
 • Korzystasz z najlepszych narzędzi - przejrzysty i łatwy w obsłudze serwis
 • Jesteś bezpieczny – Twoje przelewy i dane są chronione

Dzięki aktywacji e-płatności automatycznych wszystkie kolejne płatności za energię będą wykonywane automatycznie i terminowo z konta Twojej karty płatniczej, bez żadnego Twego dodatkowego wysiłku, a przy tym zawsze będziesz miał kontrolę nad kolejnymi płatnościami i możliwość rezygnacji.

Możesz korzystać także w dowolnej chwili z e-płatności jednorazowych. Data wpłaty dla e-płatności jednorazowych ustalona zostanie przez Twój bank zgodnie z jego regulaminem.

Wartość prowizji od e-płatności od 01.01.2018 wynosi 1,00 zł. W ramach promocji udzielonej przez innogy Polska kwota prowizji na e-płatności automatyczne oraz e-płatności w ramach usługi e-odczyt wynosi teraz 0,00 zł.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

E-faktura

E-faktura to prawnie uznana forma rozliczenia. E-faktura jest wystawiona elektronicznie, w formacie pdf. E-faktura zastępuje fakturę w formie papierowej, przesyłaną listownie, zawiera dokładnie te same dane, co faktura papierowa.

E-faktura za usługi świadczone przez innogy Polska, dostępna jest tylko dla użytkowników serwisu Moje innogy. Żeby zacząć korzystać z e-faktury należy zalogować się do Moje innogy, wejść w zakładkę Produkty i usługi i wyrazić zgodę na wystawianie e-faktury. Informacja o udostępnieniu e-faktury może być wysyłana pocztą e-mail, w tym celu należy aktywować zgodę na Powiadomienia o wystawieniu e-faktury.

Jeżeli jeszcze nie jesteś użytkownikiem serwisu Moje innogy, zarejestruj się na moje.innogy.pl

W polskim prawie podatkowym zasady wystawiania faktur VAT w tym faktur elektronicznych zostały zawarte w następujących aktach prawnych:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 68 poz. 360) oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).

Faktura papierowa i faktura elektroniczna mają tę samą moc prawną. Różnią je forma zapisu i sposób dostarczania.

O wystawieniu e-faktury dowiesz się z powiadomienia wysłanego na adres e-mail, który podałeś w serwisie Moje innogy i wyrażeniu zgody w Moje innogy na otrzymywanie Powiadomień o wystawieniu e-faktury.

Nie. Uruchomienie i korzystanie z usługi e-faktury jest bezpłatne.

W każdej chwili możesz wydrukować e-fakturę np. do celów akceptacji wewnątrz firmy. W rozumieniu prawa taki wydruk e-faktury nie jest dokumentem księgowym. Dokumentem księgowym jest wyłącznie e-faktura przechowywana w formie elektronicznej.

Od momentu uruchomienia usługi e-faktura, faktury korygujące do e-faktur oraz duplikaty e-faktur będą wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.

 • Masz dostęp do elektronicznego archiwum wszystkich faktur oraz e-faktur. W wypadku zaginięcia wersji papierowej nie musisz czekać na duplikat i możesz zaksięgować fakturę na czas. Masz możliwość drukowania obrazu wszystkich faktur i e-faktur (np. do potrzeb akceptacji wewnątrz firmy).
 • Możesz odebrać e-fakturę, w każdym miejscu i czasie, wystarczy, że masz połączenie z Internetem.
 • Wybierając e-fakturę chronisz środowisko, zmniejszając ilość zużywanego papieru.

Nie. Faktury dostarczamy w jednej, wybranej przez Ciebie formie.

Nie. Podpis elektroniczny nie jest potrzebny do otrzymywania e-faktury. E-faktura jest dla Ciebie dostępna w serwisie Moje innogy, a na Twoją skrzynkę e-mailową, wysyłamy tylko zawiadomienie o jej wystawieniu.

W Moim innogy znajdziesz e-faktury w pdf zawierające oryginały faktur. E-faktura umieszczona w serwisie Moje innogy posiada taką samą moc prawną, jak dokument, który byłby przesłany listownie w formie papierowej. E-faktura zastępuje dotychczasową fakturę papierową.

Pliki pdf z obrazem elektronicznym faktury, które wysyłamy na Twoje życzenie, są duplikatami i nie mają takiej samej mocy prawnej jak faktura w formie papierowej lub e-faktura.

Po skutecznym aktywowaniu usługi e-faktury, już kolejna najbliższa faktura rozliczeniowa będzie wystawiona w tej formie.

Do czasu wystawienia pierwszej e-faktury obowiązuje Cię wcześniej wystawiona, cykliczna, wysłana listownie faktura w formie papierowej.

Jednak, od momentu uzyskania przez Ciebie aktywnego statusu zgody na e-fakturę, noty korygujące odnoszące się do faktur papierowych będą dostępne już tylko w formie e-faktury w Moim innogy.

Powiązane pytania FAQ

Klienci czytali również: Jak zostać Klientem innogy Polska? E-faktury Licznik bez tajemnic